Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1691-МИ
София, 26.11.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на ОИК – Стамболийски, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-1512 от 18.11.2019 г. с предложение от Стоян Димитров Богданов – преупълномощен от Георги Мараджиев, областен координатор на ПП ГЕРБ – Пловдив-област, с предложение за замяна на Теодора Ивайлова Вълканова – член на ОИК – Стамболийски, област Пловдив с Величка Андонова Ангьозова. Теодора Вълканова е назначена за заместник-кмет на община Стамболийски на 11 ноември 2019 г. Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование.

Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 3, ИК за освобождаване на Теодора Ивайлова Вълканова като член на ОИК – Стамболийски и съответно за назначаване на Величка Андонова Ангьозова за член на ОИК - Стамболийски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Стамболийски, област Пловдив, Теодора Ивайлова Вълканова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Стамболийски, област Пловдив Величка Андонова Ангьозова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1703-МИ / 05.12.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Трафик бул“ ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1702-МИ / 03.12.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1688-МИ от 21 ноември 2019 г. на ЦИК

  • № 1701-МИ / 03.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Берковица, област Монтана

  • всички решения