Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1688-МИ
София, 21.11.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Искър, област Плевен

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-1508 от 18.11.2019 г. от Владимир Нешовски – упълномощен представител на ПП „АТАКА“ – Искър, за промяна в състава на ОИК – Искър, област Плевен. Предлага се на мястото на Маргарита Цветкова Кунчева – зам.-председател на ОИК – Искър, да бъде назначена Благородна Нешкова Цолеевска.

Към предложението са приложени: заявление от Маргарита Цветкова Кунчева за освобождаването й като зам.-председател на ОИК – Искър; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Благородна Нешкова Цолеевска и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Искър, област Плевен, Маргарита Цветкова Кунчева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Искър, област Плевен, Благородна Нешкова Цолеевска, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1703-МИ / 05.12.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Трафик бул“ ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1702-МИ / 03.12.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1688-МИ от 21 ноември 2019 г. на ЦИК

  • № 1701-МИ / 03.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Берковица, област Монтана

  • всички решения