Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1673-ПВР/МИ
София, 27 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, назначена с Решение № 237-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложениес вх. № ОИК-847 от 27.02.2012 г. от Стоян Колев Вълчев - председател на ПП „ГЕРБ" за община Братя Даскалови, за попълване състава на ОИК - Братя Даскалови, като на мястото на Димитър Иванов Славов - назначен за председател на ОИК, да бъде назначен Росен Василев Иванов. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Росен Василев Иванов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, Росен Василев Иванов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения