Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1673-ПВР/МИ
София, 27 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, назначена с Решение № 237-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложениес вх. № ОИК-847 от 27.02.2012 г. от Стоян Колев Вълчев - председател на ПП „ГЕРБ" за община Братя Даскалови, за попълване състава на ОИК - Братя Даскалови, като на мястото на Димитър Иванов Славов - назначен за председател на ОИК, да бъде назначен Росен Василев Иванов. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Росен Василев Иванов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, Росен Василев Иванов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения