Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1671-НС
София, 15 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от Михаил Иванов Петров – упълномощен от Искрен Василев Веселинов и Юлиан Кръстев Ангелов – съпредседател и главен секретар на партията, заведено под № 17 на 15 февруари 2023 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 06.02.2023 г. от СГС, VI-1 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.
 2. Удостоверение № 48-00-32 от 07.02.2023 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 3. Образци от подписите на представляващите партията.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Вносна бележка, издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД от 14.02.2023 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
 6. Удостоверение от 13.02.2023 г., издадено от „Първа инвестиционна банка“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на партията за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
 7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3310 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 9. Пълномощно от Искрен Василев Веселинов и Юлиан Кръстев Ангелов – съпредседател и главен секретар, в полза на Михаил Иванов Петров.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 135, ал. 4 ИК и раздел ІV, т. 18 от Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения