Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1670-МИ/НР
София, 1 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Добричка, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-266 от 29.08.2015 г. от кмета на община Добричка, област Добрич, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Добричка.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 81 във връзка и с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Добричка. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Добричка, област Добрич, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариян Радев Няголов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Севда Февзи Неджибова
СЕКРЕТАР: Диана Илиева Далакманска
ЧЛЕНОВЕ: Иво Георгиев Иванов
Снежина Недкова Георгиева-Илиева
Калина Атанасова Даскалова
Димитър Петров Димитров
Дарина Николова Колева
Живко Стоилов Желев
Стоянка Иванова Ралева
Койчо Петков Коев

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2307-МИ/НР/

Календар

Решения