Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1647-НС
София, 13 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БСП за България“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „БСП за България“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, заведено под № 1 на 10 февруари 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция „БСП за България“ между партия „Българска социалистическа партия“, партия „Политически клуб „Екогласност“ и партия „Политически клуб „Тракия“ за общо участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от председателя Корнелия Петрова Нинова.

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ от 06.02.2023 г., издадено от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ от 07.02.2023 г., издадено от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ от 03.02.2023 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.
 4. Удостоверение изх. № 48-00-25 от 08.02.2023 г. на Сметната палата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП)“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 5. Удостоверение изх. № 48-00-40 от 08.02.2023 г. на Сметната палата на ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 6. Удостоверение изх. № 48-00-17 от 06.02.2023 г. на Сметната палата на ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 7. Образец от печата на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
 8. Образец от печата на партия ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“.
 9. Образец от печата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“.
 10. Образец от подписа на представляващия партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
 11. Образец от подписа на представляващия партия ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“.
 12. Образец от подписа на представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“.
 13. Образец от подписа на представляващия коалиция „БСП за България“. Коалицията няма печат.
 14. Вносна бележка от „Банка ДСК“ АД от 07.02.2023 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.
 15. Удостоверение от 07.02.2023 г. от „Банка ДСК“ АД, за банкова сметка на името на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
 16. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 17. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

От протокол вх. № НС-04-03-3 от 13 февруари 2023 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП за България“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП за България“.

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БСП за България“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения