Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1647-ПВР/МИ
София, 22 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен, назначена с Решение № 274-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-845/22.02.2012 г. от Върбинка Димитрова Дилкова - упълномощен представител на „Синята коалиция", за промени в ОИК - Кнежа, област Плевен. Предлага се на мястото на Ангел Цанков Бачийски-член на ОИК - Кнежа, да бъде назначен Юлиан Колев Горнишки. Към предложението са приложени: заявление от Ангел Цанков Бачийски за освобождаването му като член на ОИК - Кнежа; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Юлиан Колев Горнишки; 2 бр. пълномощни и заверено копие от решението за образуване на „Синята коалиция".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Кнежа, област Плевен, Ангел Цанков Бачийски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кнежа, област Плевен, Юлиан Колев Горнишки, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения