Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1647-ПВР/МИ
София, 22 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен, назначена с Решение № 274-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-845/22.02.2012 г. от Върбинка Димитрова Дилкова - упълномощен представител на „Синята коалиция", за промени в ОИК - Кнежа, област Плевен. Предлага се на мястото на Ангел Цанков Бачийски-член на ОИК - Кнежа, да бъде назначен Юлиан Колев Горнишки. Към предложението са приложени: заявление от Ангел Цанков Бачийски за освобождаването му като член на ОИК - Кнежа; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Юлиан Колев Горнишки; 2 бр. пълномощни и заверено копие от решението за образуване на „Синята коалиция".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Кнежа, област Плевен, Ангел Цанков Бачийски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кнежа, област Плевен, Юлиан Колев Горнишки, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2505-МИ / 25.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

  • № 2504-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

  • № 2503-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

  • всички решения