Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1619-ЗДОИ
София, 2 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № МИ-29-2 от 25.10.2019 г., подадено от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, [email protected], чрез Ю. Ч., адрес: гр. … …, бул. … № …, бл. …, вх. …, ап. ….

Заявителят иска да му бъде предоставена следната информация:

 1. На чие име е регистриран домейнът cik.bg.
 2. Ползва ли ЦИК услугите на американската компания Cloudflare, Inc. за поддържане на функционалността и осигуряването на сигурността на сайта cik.bg-да или не.

Ако отговорът е да, откога, от кого, на какво правно основание и при какви финансови и технически условия е сключен договорът, с или без обществена поръчка.

 1. На територията на Република България, на територията на Европейския съюз или извън територията на Европейския съюз са разположени сървърите с данните от сайта на ЦИК и под чия юрисдикция се намират. В тази връзка гарантирана ли е и по какъв начин сигурността
  на изборния процес, националната сигурност и националната киберсигурност.

В заявлението е посочено, че исканата информация може да бъде предоставена по електронен път на адрес: [email protected].

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на въпросите и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ констатира, че същото е съобразено със законовата разпоредба, регламентираща формата и начина за отправяне на искане за достъп до обществена информация, отговаря изцяло на изискванията и съдържа всички изискуеми реквизити, посочени в чл. 25 от ЗДОИ – искането съдържа наименованието и седалището на заявителя, описание на исканата информация, предпочитаната форма на предоставяне на достъп до същата и адреса за кореспонденция със заявителя.

От фактическа и правна страна разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ дефинира като обществена по смисъла на закона всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Комисията, счита че исканата информация няма обществен характер,  тъй като не касае данни за обществения живот в страната, нито данни за дейността на Централната избирателна комисия. В случая поставените въпроси касаят информационната сигурност на ЦИК, в изпълнение на своите функции като държавен орган и предоставянето на исканата информация би се отразило неблагоприятно на изборния процес, като част от националната сигурност.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 37, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Отказва да предостави обществена информация по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, с вх. № ЦИК-29-2 от 25.10.2019 г., подадено от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, [email protected], чрез Ю. Ч., адрес: гр. … …, бул. … № …, бл. …, вх. …, ап. ….

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Административен съд – София-град в 14-дневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1938-МИ / 19.01.2021

  относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

 • № 1937-МИ / 19.01.2021

  относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

 • № 1936-МР / 19.01.2021

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

 • всички решения