Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1607-МИ
София, 31 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мизия, област Враца

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1312 от 31.10.2019 г. от Теодоси Берчев, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с предложение за промяна в състава на ОИК – Мизия.

Към предложението е приложено заявление от Радостина Петьова Христова – член на ОИК – Мизия за освобождаването й по лични причини от състава на комисията. Приложени са декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Анна Валентинова Семкова като предложение за нов член на ОИК – Мизия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Мизия, Радостина Петьова Христова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Мизия, Анна Валентинова Семкова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1613-МИ/

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения