Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1582-МИ
София, 19 януари 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ветово, област Русе

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-1 от 17.01.2023 г. е постъпило предложение от Георги Христов Георгиев – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в ОИК – Ветово. Предлага се на мястото на Христо Георгиев Христов – член на ОИК, да бъде назначена Ивелина Красимирова Бянова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ивелина Красимирова Бянова; препис-извлечение от акт за смърт на Христо Георгиев Христов № 3114 от 13.12.2022 г.; пълномощното в полза на Георги Христов Георгиев е налично в преписката по назначаване на ОИК – Ветово.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Христо Георгиев Христов като член на ОИК – Ветово, област Русе, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ветово, област Русе, Ивелина Красимирова Бянова, ЕГН…………….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения