Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1580-ПВР/МИ
София, 23 януари 2012 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК в община Кресна, област Благоевград, назначена с Решение № 262-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-833/27.12.2011 г. от Георги Георгиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаване на Диана Любенова Веселска и Кристина Бориславова Христова за членове на ОИК - Кресна, област Благоевград, на мястото на преназначените с Решение № 1536-ПВР/МИ от 15 декември 2011 г. на ЦИК членове на ОИК - Кресна, Снежанка Григорова Стоева за председател и Евелина Дичова Иванова за заместник-председател. Към предложението са представени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти и копия от дипломи за завършено висше образование на Диана Любенова Веселска и Кристина Бориславова Христова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Диана Любенова Веселска, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Кристина Бориславова Христова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения