Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 158-ЕП
София, 12 април 2019 г.

ОТНОСНО: осъществяване на контрол от Централната избирателна комисия при отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 6, ал. 3, изр. второ, предл. първо, чл. 209, ал. 1 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс и Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм. и доп., бр. 27 от 2019 г. (Наредбата), и писма с изх. № 01-001905/11.04.2019 г. на Печатницата на БНБ и № 37-00-119/11.04.2019 г. на Министерството на финансите Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Хартиените бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в страната и в секциите извън страната се изработват от печатницата на Българската народна банка (Печатницата на БНБ). Бюлетините се изработват при спазване на техническите характеристики, одобрени с решение на Централната избирателна комисия (ЦИК). При необходимост Печатницата на БНБ може да ползва други специализирани печатници. В частта за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините се възлага на подизпълнител.
 2. Незабавно след приключване на проверката на кандидатските листи ЦИК възлага въвеждането на данните относно съдържанието на бюлетините в електронната система. При установени грешки и несъответствия се приема решение за отстраняването им и коректните данни се въвеждат в електронната система.
 3. Печатницата на БНБ или подизпълнителят по т. 1 изготвя и изпраща на ЦИК и на районните избирателни комисии (РИК) по електронен път графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини по райони за одобрение.
 4. За обезпечаване на процеса за изпълнение на дейностите по обмена на информация във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини се прилага инструкция за работа, предоставена от Печатницата на БНБ или подизпълнителя. Инструкцията за работа съдържа и телефони за връзка и оказване на съдействие във връзка с работата с електронната система.
 5. Незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини по райони РИК провежда заседание за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината.

РИК одобрява графичния файл с образец на бюлетината, като принтира образеца и върху него се подписват всички присъстващи членове и изписват трите си имена саморъчно. Задължително се отбелязват датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината.

Одобряването се удостоверява чрез електронния подпис, издаден на съответната РИК.

 1. Едновременно с одобряване на предпечатния образец на бюлетината за съответния район РИК одобрява и тиража на бюлетините, както и образците на протоколи на РИК и секционните избирателни комисии (СИК) за района.
 2. Одобрените образци на бюлетините, съдържащи имената и подписите на присъстващите членове на РИК, се прилагат към протокола от заседанието на РИК като неразделна част. Образците на бюлетини се публикуват след решение на ЦИК.
 3. Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, Наредбата, инструкции и сключения за целта договор.
 4. Процесът на отпечатване на хартиените бюлетини започва след получаване на потвърждаването за одобряване на предпечатната заготовка от РИК по електронен път и след уведомление от ЦИК.
 5. При констатиране на грешка в съответна бюлетина ЦИК може да спре (блокира) процеса на отпечатване, за проверка и вземане на решение за промяна или потвърждение на предпечатния образец. Спряната (блокирана) бюлетина се отпечатва след получаване на писмено потвърждение от ЦИК.
 6. ЦИК може по всяко време да извършва проверки във всеки един от етапите по обмен на информация, съгласуване, одобряване, потвърждаване и започване на процеса по отпечатване на бюлетините, включително при предаването и транспортирането на отпечатаните бюлетини, както и на място в печатницата (всяка печатница изпълнител) чрез упълномощени членове на комисията и има право:

– да спира започването на отпечатването на бюлетините в случаите на констатирани грешки в съдържанието на бюлетините;

– на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

– да изисква допълнителни справки, сведения и др. документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на печатницата на БНБ (печатниците изпълнители) са длъжни да съдействат на ЦИК при осъществяване на контролната й дейност.

 1. Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) следва да организира дейността си по отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира количество, серийност, поредност на номерацията и автентичност на издателя, като осигурява:

– затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните хартиени бюлетини;

– квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на хартиените бюлетини;

– производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на хартиените бюлетини от фалшификация и подправяне;

– контрол при съхраняването на отпечатаните хартиени бюлетини и материалите, използвани за отпечатването им;

– контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на хартиените бюлетини.

 1. Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) е длъжна да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение.
 2. Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на територията на печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван с ЦИК, съответната РИК и областна администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на двама упълномощени членове на РИК, предложени от различни партии и коалиции. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители, включително и от представителите на Министерството на финансите. Отпечатаните бюлетини за гласуване извън страната се получават от оправомощени служители на Министерството на външните работи. Копие от подписаните протоколи се предоставят на ЦИК.
 3. Транспортирането на бюлетините се осъществява при условията и по реда, уредени в договора за възлагане на отпечатването.
 4. Упълномощените представители на съответната РИК и областна администрация приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.
 5. Бюлетините се съхраняват в определени от областния управител помещения. Помещенията се запечатват с ленти, подписани от всички членове на съответната РИК, подпечатани с нейния печат и отразяване върху лентата на датата и часа на поставяне на лентата, удостоверено с подписите на упълномощените членове, присъствали на приемането на бюлетини на територията на съответната печатница.
 6. Дейностите по охрана при транспортирането и съхранението на бюлетините се извършват от органите на Министерството на вътрешните работи.
 7. Районните избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции.
 8. За бюлетините извън страната се прилагат съответните горепосочени правила със следните изключения: незабавно след получаване на графичния файл на бюлетината за гласуване извън страната Централната избирателна комисия приема решение за одобряване на предпечатната заготовка и я изпраща незабавно с електронен подпис.

Отпечатаните бюлетини се предават на оправомощени представители на Министерството на външните работи в присъствието на упълномощени представители на Министерството на финансите и членове на Централната избирателна комисия.

 1. Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва след проверка на технологичния брак и печатните форми в съответната печатница.

При проверката на технологичния брак и на печатните форми могат да присъстват упълномощени членове на ЦИК съгласно предварително съгласуван график. За проверката се съставят протоколи, един екземпляр от които е за ЦИК и се подписва и от упълномощените членове на ЦИК. Когато не присъстват упълномощени представители на ЦИК, по един екземпляр от протоколите се изпраща на ЦИК.

При унищожаването на технологичния брак и на печатните форми могат да присъстват упълномощени членове на ЦИК съгласно предварително съгласуван график. За унищожаването се съставят протоколи, един екземпляр от които е за ЦИК и се подписва и от упълномощените членове на ЦИК. Когато не присъстват упълномощени представители на ЦИК, по един екземпляр от протоколите се изпраща на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения