Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1576-МИ
София, 27 октомври 2019

ОТНОСНО: разрешение за гласуване за кмет на кметство Логодаж, община Благоевград, при недостиг на бюлетини

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-1222 от 27.10.2019 г. от Общинска избирателна комисия – Благоевград, относно недостиг на бюлетини за кмет на кметство Логодаж, община Благоевград. Видно от писмото, заявката за тиража на бюлетините е подадена въз основа на информация от община Благоевград съгласно броя на избирателите в предварителния избирателен списък в кметство Логодаж. По окончателните избирателни списъци броят на избирателите в кметство Логодаж е 294, поради което отпечатаният и предаден на секционната избирателна комисия тираж на бюлетините е недостатъчен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на ОИК – Благоевград, да приеме решение за упълномощаване на членове на ОИК, които съвместно с председателя на СИК да направят копия на бюлетините, с които да гласуват негласувалите до момента избиратели.

Описаните действия да се отразят в протокол, който да се подпише от представителите на ОИК и от членовете на СИК. Този протокол, както и един екземпляр от копията на бюлетината, да се приложат към протокола на СИК за отразяване на данните от гласуването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1905-МИ / 22.10.2020

    относно: промени в състава на ОИК – Банско, област Благоевград

  • № 1904-МИ / 22.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

  • № 1903-МИ / 20.10.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца

  • всички решения