Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1574-МИ
София, 17 ноември 2022 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

Постъпило е искане с вх. № МИ-14-16 от 16.11.2022 г. от Валентин Йорданов – кмет на община Искър, област Плевен, за разрешаване на достъп до две запечатани помещения – стая № 2 и стая № 3, намиращи се в сутеренен етаж на административната сграда на община Искър, на ул. „Георги Димитров“ № 38, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители през 2021 г. и от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г., с цел изпълнение на планирани неотложни строително-монтажни работи на същите.

Съгласно Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители през 2021 г. и от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

След извършване на ремонтните дейности помещенията да се запечатат по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Цветозар Томов

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения