Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1573-МИ
София, 12 януари 2012 г.

ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК и съхранение на книжата и материалите при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 2, чл. 36, ал. 1, т. 5, чл. 242, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

За опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК и съхранение на книжата и материалите при произвеждане на нови и частични избори  за общински съветници и кметове се прилага Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г. на ЦИК със следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя, както следва: „След приключване на гласуването секционните избирателни комисии (СИК)/подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) опаковат неизползваните бюлетини за съответния нов или частичен избор за общински съветници и кметове, надписват пакета „Неизползвани бюлетини за МИ" и го поставят в черна торба/и, чиито размер и вид са определени в Решение № 451-ПВР/МИ на ЦИК от 19.08.2011г.".

2. Точка 2 се изменя, както следва: „След установяване на резултата от гласуването СИК/ПСИК опакова на отделни пакети и поставя в торбата/торбите по предходната точка:

а) действителните бюлетини в изборите за:

- общински съветници; и/или

- кмет на община; и/или

- кмет на кметство, ако се произвежда такъв вид избор,

като всеки пакет се надписва „Действителни бюлетини в изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство", съответно;

б) недействителните бюлетини във всеки избор, описани в т. 13, 14, 15, 16 и 17 от протоколите за установяване на резултатите в изборите, се опаковат поотделно, върху тях се изписва „Недействителни бюлетини в изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство по т. 13/т. 14/т. 15/т. 16/т. 17" съответно. Така опаковани недействителните бюлетини се опаковат поотделно за всеки вид избор;

в) недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (ред 6 от протокола) за всеки вид избор се опаковат поотделно на пакети и се надписват „Недействителни бюлетини по чл. 180 от ИК за изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство";

г) недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК (ред 7 от протокола) за всеки вид избор се опаковат поотделно на пакети и се надписват „Недействителни бюлетини по чл. 181 от ИК за изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство";

д) сгрешени бюлетини (ред 8 от протокола) за всеки вид избор се опаковат поотделно на пакети и се надписват „Сгрешени бюлетини за изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство";

е) образците от бюлетините;"

3. Точка 3 се изменя, както следва: „Торбата/торбите се завързват и запечатват с лента, върху която се подписват всички членове на СИК/ПСИК и се подпечатват с печата на СИК/ПСИК. Върху торбата/торбите се залепва хартиен етикет с изписан номера на секцията, района (в градовете с районно деление) и датата и вида на избора".

4. Точка 4, буква „а" се изменя, както следва: „избирателният списък с приложените декларации към него се поставя в плик, който се запечатва, подписва се от всички членове на СИК/ПСИК, върху плика се изписва номерът на секцията, видът и датата на избора и запечатаният плик се предава на ОИК заедно с протокола за гласуването във връзка с последваща проверка за двойно гласуване, както и за това дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели. За предаването се съставя приемно-предавателен протокол, който се подписва от председателя/зам.-председателя, секретаря и един от членовете на СИК/ПСИК, от една страна, и от друга - от трима представители на ОИК. Общинската избирателна комисия в срок до 3 дни от получаването на пликовете с избирателни списъци ги изпраща за проверка на съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ за двойно гласуване, както и за това дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели".

5. Точка 4, буква „б" се изменя, както следва: „печатът на СИК в случай че се провеждат само избори за кметове или едновременно избори за общински съветници и кметове, се поставя в отделен плик, който се подписва от членовете на СИК/ПСИК и се предава на общинската избирателна комисия (ОИК) за осигуряване гласуване при евентуален втори тур. Предаването на печата на СИК/ПСИК се вписва в протокола по буква "а" на т. 4. Образец на протокола представлява Приложение № 1 към настоящото решение. В случай че се провежда само избор за общински съветници, печатът на СИК/ПСИК се поставя в торбата/торбите по т. 3 преди запечатването й/им".

6. Точка 4, буква „в" се изменя, както следва: „формуляри от протоколите за установяване на изборния резултат - неразпластени, включително вторите формуляри от протоколите, останали непопълнени, съответно сгрешените протоколи и протоколите за предаване и приемане на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 3 от ИК. След разпластяване от ОИК на протокола/ите за установяване на изборния резултат, екземпляра/ите от този/тези протокол/и, предназначени за общинската администрация, включително сгрешените протоколи се предават от ОИК на членовете на СИК/ПСИК, които поставят този/тези протокол/и и протоколите по чл. 187, ал. 3 от ИК в плик, запечатват го, изписват върху плика номера на секцията и вида на протокола/ите и се подписват. Пликът с протокола/ите се предава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК заедно с торбите с останалите книжа и материали. Общинската избирателна комисия задържа предадени от СИК/ПСИК непопълнени формуляри на протоколи за установяване на резултати от гласуването, съхранява ги до произвеждане на втори тур или за последващ нов или частичен избор и ги предава на СИК/ПСИК в предизборния ден.

7. Точка 6 се изменя, както следва: „При предаването на торбата/ите се съставя протокол по образец (Приложение № 70 от изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г., утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. на ЦИК). В протокола се отбелязва броят на предадените торби и протоколът се подписват от председателя/зам.-председателя, секретаря и един от членовете на СИК/ПСИК и от всички членове на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК".

8. В т. 7 думите „се съставят отделни протоколи за двата вида избори" се заменят със „се съставя протокол", а думите „образци на протоколите" се заменят с „образец на протокола".

9. Точка 10 се изменя, както следва:

"Запечатаните торби с книжа и материали при произвеждане на нови и частични избори  за общински съветници и кметове се съхраняват в помещението в сградата на общинската/районната администрация, където се съхраняват торбите от произведените общи избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В това помещение следва да бъде осигурено разделното съхраняване на торбите и пликовете от новите или частичните избори от тези от общите избори за общински съветници и кметове от 23 октомври 2011 г., така че да се избегне смесването и объркването им. В случай че помещението, използвано за съхранение на торбите от проведените общи избори, е запълнено, не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден за съответния нов или частичен избор кметът на общината/района, съответно временно изпълняващия длъжността кмет със заповед определя ново помещение за съхраняване на изборните книжа и материали. Помещението се запечатва с лента с подписите на всички членове на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК и се подпечатва с печата на комисията".

10. В т. 11 думите „изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, насрочени за 23 октомври 2011 г." се заменят със „съответния нов или частичен избор".

11. В т. 12 думите „изборите на 23 октомври 2011 г." се заменят със „съответния нов или частичен избор";

12. В т. 13 думите „изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове" се заменят със „съответния нов или частичен избор";

13. Приложение № 1 и Приложение № 2 към Решение № 1098-ПВР/МИ се отменят. Приемат се нови Приложение № 1 и Приложение № 2, които представляват неразделна част от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения