Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1572-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги 24 chasa.bg

В Централната избирателна комисия е постъпила по компетентност жалба от Р. С. Р. с вх. № МИ-15-1180 от 26.10.2019 г., препратена от ОИК – Шумен, за извършено нарушение от доставчика на медийни услуги „24 часа“. Твърди се, че на 23.10.2019 г. в интернет страницата на вестник „24 часа“ – 24 chasa.bg е публикувана статия със заглавие „Венцислав Венков повежда в Шумен“. В статията се цитират резултати от проведено социологическо проучване в община Шумен от социологическа агенция Сова Харис. В края на статията се посочва, че съдържанието е платено и е свързано с Местни избори 2019, без да се посочва от кого.

Към жалбата са приложени снимки на статиите в radian.bg и 24chasa.bg, на които се виждат линкове към тях.

Централната избирателна комисия се запозна със снимките на статите и установи, че се представя социологическо проучване на агенция „Сова Харис“, с което се огласяват данни за нагласите на избирателите спрямо кандидатите за кмет на Шумен, без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на представянето на информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му. Каквато и да е информация относно възложителя на проучването и източниците на финансирането му не е включена в материала.

Централната избирателна комисия приема, че доставчикът на медийната услуга „24 часа“ при огласяване на социологическото проучване не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на Указ № 163 на Президента на републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Нарушена е и разпоредбата на чл. 205, ал. 2 ИК в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, информацията да се представя пълно и ясно – веднъж в началото и веднъж в края на материала.

Неизпълнението на това задължение представлява нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 475, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на доставчика на медийни услуги 24 часа.bg, изразяващо се в това, че на 23.10.2019 г. в интернет страницата на вестник „24 часа“ – 24 chasa.bg е представено социологическо проучване от Сова Харис по повод изборите, без да се споменават възложителят и източниците на финансиране в нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Борислав Валентинов Зюмбюлев, ЕГН …, адрес: гр. София, п.к. 1124, район „Средец“, бул. „Цариградско шосе“ № 47 – главен редактор на вестник 24 часа.bg.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения