Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1570-ПВР/МИ
София, 12 януари 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Попово, област Търговище, назначена с Решение № 355-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-836/10.01.2012 г. от Елка Георгиева Василева - упълномощен представител на ПП „АТАКА", за промени в ОИК - Попово, област Търговище. Предлага се на мястото на члена на комисията Димитър Стефанов Димитров да бъде назначена Елка Георгиева Василева. Към предложението са приложени: молба от Димитър Стефанов Димитров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от свидетелство за завършено висше образование на Елка Георгиева Василева; пълномощно на името на Елка Георгиева Василева с пълномощие да предлага собствената си кандидатура за член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Попово, област Търговище, Димитър Стефанов Димитров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Попово, област Търговище, Елка Георгиева Василева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения