Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1570-ПВР/МИ
София, 12 януари 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Попово, област Търговище, назначена с Решение № 355-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-836/10.01.2012 г. от Елка Георгиева Василева - упълномощен представител на ПП „АТАКА", за промени в ОИК - Попово, област Търговище. Предлага се на мястото на члена на комисията Димитър Стефанов Димитров да бъде назначена Елка Георгиева Василева. Към предложението са приложени: молба от Димитър Стефанов Димитров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от свидетелство за завършено висше образование на Елка Георгиева Василева; пълномощно на името на Елка Георгиева Василева с пълномощие да предлага собствената си кандидатура за член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Попово, област Търговище, Димитър Стефанов Димитров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Попово, област Търговище, Елка Георгиева Василева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения