Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1569-ПВР/МИ
София, 12 януари 2012 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК в община Никола Козлево, област Шумен, назначена с Решение № 385-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-834/05.01.2012 г. от Катилиян Костадинов Костадинов, преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаване на Невена Ванева Величкова за председател на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, на мястото на освободената с Решение № 1557-ПВР/МИ от 23 декември 2011 г. на ЦИК председател на ОИК Нели Георгиева Борисова. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование и копие от лична карта.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Никола Козлево, област Шумен, Невена Ванева Величкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения