Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1564-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА НА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) - Попово“, подписана от Йорданка Георгиева, срещу решение № 211 от 25.10.2019 г. на ОИК – Попово

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-22-579 от 26.10.2019 г. от ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА НА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) - Попово“, подписана от Йорданка Георгиева, срещу решение № 211 от 25.10.2019 г. на ОИК – Попово. Производството е по чл. 88 ИК.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно, тъй като ОИК – Попово неправомерно приела декларация, подписана от Анелия Димчева Георгиева – председател на СИК № 252400049 – с. Светлен, за отказ да изпълнява длъжността „Временно изпълняващ кмет“ на с. Априлово, назначена с решение № 557 по протокол № 48/26.09.2019 г. на Общински съвет – гр. Попово.

Твърди се също така, че ОИК – Попово не е предприела никакви действия за установяване на фактическата обстановка за предприети или не действия от „Временно изпълняващ кмет“ на с. Априлово, община Попово, а също и че няма решение на Общински съвет – гр. Попово, с което да е отменено решение № 557 по протокол № 48/26.09.2019 г.

Предвид изложеното жалбоподателят счита, че двете длъжности са несъвместими и моли Централната избирателна комисия да отмени обжалваното решение на ОИК – Попово.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата, разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното решение № 211 от 25.10.2019 г. ОИК – Попово е оставила без уважение жалбата на ПП „АБВ“ – Попово, като неоснователна и недоказана, тъй като е постъпило заявление с вх. № 115/25.10.2019 г. от Анелия Димчева Георгиева, в което тя заявява, че не е подписвала документ за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Априлово и няма да изпълнява тази длъжност, а желае да остане председател на СИК № 2524000459 – с. Светлен.

Поради горните съображения ЦИК счита, че решение № 211 от 25.10.2019 г. на ОИК – Попово е правилно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс и не е установена сочената в жалбата несъвместимост по чл. 96 във връзка с чл. 66 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА НА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) - Попово“, подписана от Йорданка Георгиева, срещу решение № 211 от 25.10.2019 г. на ОИК – Попово.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Попово.

Решението на ОИК – Попово подлежи на обжалване пред Административен съд – Търговище чрез ОИК – Попово в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения