Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1549-ПВР/МИ
София, 20 декември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Каварна, област Добрич, назначена с Решение № 313-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-828/19.12.2011 г. от Адриан Николов Ялнъзов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаването на Елена Костадинова Ташкова за председател на ОИК - Каварна. Към предложението са приложени: молба и заявление от Галя Димитрова Иванова за освобождаването й като председател на ОИК - Каварна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Елена Костадинова Ташкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Каварна, област Добрич, Галя Димитрова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 1.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Каварна, област Добрич, Елена Костадинова Ташкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения