Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1549-ПВР/МИ
София, 20 декември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Каварна, област Добрич, назначена с Решение № 313-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-828/19.12.2011 г. от Адриан Николов Ялнъзов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаването на Елена Костадинова Ташкова за председател на ОИК - Каварна. Към предложението са приложени: молба и заявление от Галя Димитрова Иванова за освобождаването й като председател на ОИК - Каварна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Елена Костадинова Ташкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Каварна, област Добрич, Галя Димитрова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 1.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Каварна, област Добрич, Елена Костадинова Ташкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения