Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1548-ПВР/МИ
София, 20 декември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Берковица, област Монтана, назначена с Решение № 136-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-827/16.12.2011 г. от Петър Илиев Якимов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Берковица, област Монтана. Предлага се на мястото на члена на комисията Биляна Милотинова Стаменова да бъде назначена Татяна Любенова Иванова. Към предложението са приложени: заявление от Биляна Милотинова Стаменова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Татяна Любенова Иванова; пълномощно на името на Петър Илиев Якимов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Берковица, област Монтана, Биляна Милотинова Стаменова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Берковица, област Монтана, Татяна Любенова Иванова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения