Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1542-НР
София, 27 август 2015 г.

ОТНОСНО: условията и реда за образуване на секции за гласуване извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на националния референдум

На основание чл. 7, ал. 1, изр. 1, ал. 3, изр. 2 и чл. 9, ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 11, чл. 12 - 17, чл. 20 - 22, чл. 31 - 33, чл. 101 - 110 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ІУсловия и ред за образуване на секции за гласуване извън страната.

1. При произвеждане на националния референдум гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани извън територията на Република България се извършва в секции за гласуване.

2. Секции за гласуване извън страната се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България при спазване изискванията на Изборния кодекс и на законодателството на съответната държава.

3. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства определят местоположението на секциите за гласуване извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното място.

4. Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложение за местоположението на секциите за гласуване до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се прави не по-късно от 25 дни преди деня на националния референдум - 29 септември 2015 г.

5. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 55 дни преди деня на националния референдум - 30 август 2015 г., трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква, за:

- произвеждането на референдум;

- разкриването на секции за гласуване в дипломатическите и консулските представителства;

- разкриването на секции за гласуване извън дипломатическите и консулските представителства;

- разкриването на секции за гласуване в държава, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик.

6. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства уведомяват незабавно Министерството на външните работи за получените отговори от приемащата държава. Министерството на външните работи незабавно уведомява Централната избирателна комисия. Министерството на външните работи уведомява Централната избирателна комисия и за държавите, в които не се изисква съгласие за разкриването на секции за гласуване.

7. При произвеждането на националния референдум  ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват секции за гласуване:

- въз основа на подадените заявления по чл. 16, ал. 1 ИК;

- въз основа на местата, обявени от ЦИК по чл. 14, т. 3 от ИК.

(Процедурата е посочена в т. 26 и т. 27).

8. Български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува на националния референдум, заявява това не по-късно от 25 дни преди деня на националния референдум - 29 септември 2015 г., чрез писмено заявление по образец (Приложение № 22-НР от книжата за националния референдум).

9. Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

9.1. Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо".

9.2. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо".

10. В заявлението по т. 9 гласоподавателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или по лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката.

11. Ръководителите на дипломатическото или консулското представителство на Република България изпращат незабавно на Централната избирателна комисия по електронен път постъпилите заявления - декларации от гласоподаватели, които желаят да гласуват извън страната.

12. Може да се подаде и електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия по образец.

13. Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

14. Централната избирателна комисия извършва проверка на данните в писмените заявления не по-късно от 22 дни преди деня на националния референдум - 2 октомври 2015 г. Данните по т. 10 се проверяват при въвеждането им с постъпването им в Централната избирателна комисия. Гласоподавател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес или телефон за контакт, се уведомява незабавно.

14.1. За постъпилите електронни заявления на интернет страницата на Централната избирателна комисия проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им.

15. Централната избирателна комисия проверява и дали лицата, подали заявление за гласуване извън страната, имат избирателно право не по-късно от 22 дни преди деня на националния референдум .

16. За извършване на проверката по т. 14 и 15 Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява на Централната избирателна комисия достъп до данните в Националния регистър на населението.

17. Въз основа на резултатите от проверката Централната избирателна комисия изпраща незабавно на Министерството на външните работи информацията по чл. 16, ал. 2 от ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват секции за гласуване.

18. Министерството на външните работи не по-късно от 20 дни преди деня на националния референдум - 4 октомври 2015 г., обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства, за да образуват секции за гласуване.

19. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изготвят и подписват списъци на лицата, които имат право да гласуват, по държави и места. Списъците по чл. 31, ал. 1 от ИК служат за образуване на секции за гласуване в националния референдум извън страната.

20. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави с имената, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците по т. 19, в структуриран електронен вид до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 18 дни преди деня на националния референдум - 6 октомври 2015 г., за да бъдат заличени лицата от списъци за гласуване в Република България.

21. Списъците по т. 19 се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди деня на националния референдум - 6 октомври 2015 г., съответно на интернет страниците на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства. Публикуват се и номерът и адресът на секцията за гласуване. Настъпилите промени в адреса на секциите след срока се отразяват незабавно.

22. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства осигуряват възможност всеки гласоподавател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.

23. Лицата, които не са вписани в списъка по т. 19, могат да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

24. Секции за гласуване извън страната се образуват:

- в местата, където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват;

- в местата, където няма дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 40 избиратели, заявили желание да гласуват;

- в местата, в които на проведени до 5 години преди деня на националния референдум избори е имало образувана поне една секция за гласуване, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди деня на националния референдум;

- извън местата по предходните три хипотези по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди деня на националния референдум - 2 октомври 2015 г.

25. Във всички хипотези на т. 24, когато броят на избирателите е повече от 500, се образуват толкова секции за гласуване, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на гласоподавателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

26. Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди деня на националния референдум - 3 октомври 2015 г., определя местата в държавите, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната, и броя на секции за гласуване във всяко място, въз основа на обобщените данни по чл. 14 от ИК. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 от ИК пред Върховния административен съд в срок от три дни от обявяването му.

27. Секции за гласуване се образуват със заповед от ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 18 дни преди деня на националния референдум - 6 октомври 2015 г. въз основа на решението на Централната избирателна комисия по т. 26. В заповедта се посочва местоположението на секции за гласуване по места. Заповедта се обявява публично и може да се оспори в тридневен срок от обявяването й пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 от ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

28. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България оказват организационно-техническо съдействие на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани като поддръжници на въпроса на референдума или алтернативната позиция, при провеждане на срещи с гласоподаватели.

29. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България отправят покана за съдействие към организации на българските граждани извън страната. Организациите може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на гласуването за националния референдум извън страната, осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на гласуването, кутии за гласуване, кабини за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.

 

ІІ. Ред за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната

30. При произвеждане на националния референдум Централната избирателна комисия назначава секционни избирателни комисии за всяка секция за гласуване извън страната не по-късно от 12 дни преди деня на националния референдум - 12 октомври 2015 г., освен в случаите, когато се налага попълването на незаетите места в състава на СИК извън страната, при условията на т. 40. В този случай Централната избирателна комисия назначава състава на СИК не по-късно от 5 дни преди деня на националния референдум - 19 октомври 2015 г.

31. Секционната избирателна комисия извън страната се състои от председател, секретар и членове.

31.1. Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател и секретар, е до пет члена.

31.2. Секционната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи - от секретаря или определен с решение на комисията член.

32. При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии се запазва съотношението на парламентарно представените партии и коалиции. Съотношението се определя, след като от броя на членовете бъдат изключени членовете, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

33. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.

34. Секционните избирателни комисии извън страната се назначават от Централната избирателна комисия след провеждане на консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от три дни преди провеждането им.

35. При консултациите партиите и коалициите по т. 34 представят не по-късно от 16 дни преди деня на националния референдум - 8 октомври 2015 г.:

- писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

- копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на референдума  или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

- пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

- списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

36. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

37. Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложенията на парламентарно представените партии и коалиции.

38. В случай че партиите и коалициите по т. 37 не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.

39. Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър. Предложението на министъра на външните работи или оправомощения от него заместник-министър може да е направено въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

40. Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър прави предложението по т. 39 не по-късно от 16 дни преди деня на националния референдум - 8 октомври 2015 г. Към предложението се представя и списък на резервни членове, които да заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в деня на произвеждане на референдума. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

41. Когато партия или коалиция не е направила предложение за членове на СИК, Централната избирателна комисия не по-късно от 5 дни преди деня на националния референдум - 19 октомври 2015 г., назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър. Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи, или оправомощеният от него заместник-министър може да правят предложенията въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

42. Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър, може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на секционна избирателна комисия. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди деня на националния референдум - 17 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия извършва промените не по-късно от 5 дни преди деня на националния референдум.

43. Разходите по изпращане на включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от партии и коалиции, са за сметка на съответната партия и коалиция.

44. Включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър, се командироват от министъра на външните работи.

 

 

III. Публикуване на условията и реда за образуване на секции за гласуване извън страната

45. Министърът на външните работи публикува незабавно на интернет страницата на Министерството на външните работи условията и реда за образуване на секции за гласуване извън страната.

46. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство също условията и реда за образуване на секции за гласуване извън страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • № 3382-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)

  • № 3381-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)

  • всички решения