Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1533-НС
София, 2 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Тодорка Любомирова Иванова, председател на СИК 014 – с. Стакевци, община Белоградчик, област Видин, срещу решение № 126-НС от 29.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Видин

В Централната избирателна комисия от РИК – Видин е препратена жалба с вх. № НС-15-345 от 02.10.2022 г. от Тодорка Любомирова Иванова, председател на СИК 014 – с. Стакевци, община Белоградчик, област Видин, срещу решение № 126-НС от 29.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Видин, с което е освободена като член на СИК 014, без да е подписвала заявление или декларация за отказ. От РИК – Видин в Централната избирателна комисия е препратена административната преписка по издаване на оспорваното решение в цялост.

Подателят на жалбата се мотивира, че има висше образование, дългогодишен участник е в състави на СИК и ОИК на всички избори.

След като разгледа административната преписка, Централната избирателна комисия установи, че жалбата е подадена от лице с правен интерес, предвид което се явява допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна. При постановяване на оспорваното решение РИК – Видин, е спазила всички материалноправни и процесуалноправни норми, като е съобразила всички предпоставки, обективирани в писмени документи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 126-НС от 29.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Видин.

Решението на РИК – Видин, подлежи на обжалване пред Административен съд – Видин, чрез РИК – Видин, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения