Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1524-ПВР/МИ
София, 9 декември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Разград, област Разград, назначена с Решение № 407-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-822/07.12.2011 г. от Д. Монева - упълномощен представител на Коалиция за България - Разград, за промени в ОИК - Разград, област Разград. Предлага се на мястото на члена на комисията Младен Николаев Енчев да бъде назначена Руска Стоянова Цонева. Към предложението са приложени: заявление от Младен Николаев Енчев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Руска Стоянова Цонева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Разград, област Разград, Младен Николаев Енчев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Разград, област Разград, Руска Стоянова Цонева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2514-МИ / 26.09.2023

    относно: жалба от Костадин Костадинов – председател и представляващ партия „Възраждане“, срещу решение № 32-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Вълчи дол

  • № 2513-МИ / 26.09.2023

    относно: жалба от ПП „Български съюз за директна демокрация“ срещу решение № 165-МИ от 22.09.2023 г. на ОИК – Столична община

  • № 2512-МИ / 26.09.2023

    относно: жалба от Костадин Тодоров Костадинов, председател на ПП „Възраждане“, срещу действия на ОИК – Главиница

  • всички решения