Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1522-ПВР/МИ
София, 9 декември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Твърдица, област Сливен, назначена с Решение № 254-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-823/07.12.2011 г. от Иван Георгиев Петров - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" в област Сливен, за промени в ОИК - Твърдица, област Сливен. Предлага се на мястото на члена на комисията Цветана Иванова Ненова да бъде назначена Жанина Иванова Ескева-Влайкова. Към предложението са приложени: заявление от Цветана Иванова Ненова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие на лична карта и копие от свидетелство за завършено полувисше образование и учителска правоспособност на Жанина Иванова Ескева-Влайкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Твърдица, област Сливен, Цветана Иванова Ненова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Твърдица, област Сливен, Жанина Иванова Ескева-Влайкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения