Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1520-МИ
София, 24 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Ваня Стоева-Андонова, председател на ПП „ВМРО-БНД“ в община Приморско, срещу решение № 88-МИ от 20.10.2019 г. на ОИК – Приморско

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1079 от 23.10.2019 г. от Ваня Стоева-Андонова, председател на ПП „ВМРО-БНД“ в община Приморско, срещу решение № 88-МИ от 20.10.2019 г. на ОИК – Приморско. Поради липса на изискуемото мнозинство ОИК – Приморско е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК, което се оспорва от жалбоподателя на основание чл. 88, ал. 2 във връзка с чл. 58 ИК.

Общинската избирателна комисия – Приморско е сезирана със сигнал, в който се твърди, че на територията на община Приморско се разпространява агитационен материал под формата на вестник от 24 страници, който на заглавната страница съдържа призив за подкрепа, представляващ снимка с кандидат за кмет на община Приморско, а в долния десен ъгъл съдържа зачеркната бюлетини с номер 43. Според жалбоподателя на стр. 8 от същия материал се съдържа предизборна агитация – снимки с листата на кандидат-кметовете на съставните населени места в община Приморско, като отново в десния ъгъл на снимките има призив за подкрепа – изобразена зачеркната бюлетина с номер 43. Иска се ЦИК да отмени решение № 88-МИ от 20.10.2019 г. на ОИК – Приморско и да се задължи комисията да предприеме необходимите мерки за преустановяване на нарушенията на чл. 183, ал. 1 и 2 ИК, като се възложи на кмета на община Приморско да извърши действията по чл. 186, ал. 1 ИК.   

При разглеждане на сигнала от ОИК – Приморско на комисията е предложен проект за решение за установяване на нарушение на чл. 183, ал. 1 ИК относно разпространяван на територията на общината агитационен материал под формата на вестник, в който няма отбелязване от чие име се издава и възлага на кмета на общината и на кметовете на населените места в община Приморско да изземат агитационните материали, съгласно чл. 186, ал. 1 ИК. При проведеното поименно гласуване на предложението за решение не е постигнато необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката, намира жалбата  за основателна. Предвид доказателствата по преписката за наличие на агитационен материал ОИК – Приморско, следва да разгледа сигнала, подаден от Ваня Стоева-Андонова, председател на ПП „ВМРО-БНД“ в община Приморско по същество и ако установи нарушение на чл. 183, ал. 1 и 2 ИК относно разпространяван на територията на общината агитационен материал под формата на вестник да приеме решение при условията на чл. 85, ал. 5 ИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 88-МИ от 20.10.2019 г. на ОИК – Приморско.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Приморско, за ново произнасяне съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения