Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1519-МИ
София, 24 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Вълко Станев Шойлеков – кандидат за кмет на кметство Дъбене, срещу решение № 163 от 22.10.2019 г. на ОИК – Карлово

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № МИ-22-508 от 23.10.2019 г. от Вълко Станев Шойлеков – кандидат за кмет на кметство Дъбене, срещу решение № 163 от 22.10.2019 г. на ОИК – Карлово.

С обжалваното решение ОИК – Карлово е отхвърлила жалбата на Вълко Станев Шойлеков поради липса на предоставени доказателства за твърденията му за нарушение на чл. 66, ал. 1 ИК за наличие на фактическо съжителство между Любомира Николова Дамбулева – зам.-председател на СИК № 16100060, и Ганчо Иванов Шекерев – кандидат за кмет на с. Дъбене, община Карлово.

Жалбоподателят твърди, че двете лица имат една и съща регистрация съгласно служба ГРАО и моли Централната избирателна комисия да разпореди на ОИК в съответствие с Изборния кодекс да вземе необходимите мерки и да отстрани от СИК посочената Любомира Николова Дамбулева.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира жалбата за неоснователна и недоказана.

Централната избирателна комисия счита изводите на ОИК – Карлово, за правилни и обосновани, поради това че адресната регистрация не е достатъчно основание да се определи, че между две лица е налице фактическо съжителство като специфична връзка между тях. В Изборния кодекс, а и в българското законодателство, липсва легално определение на понятието „фактическо съжителство“. Не са уредени, начините, способите и доказателствените средства за установяване на такова съжителство.

Предвид изложеното жалбата се явява допустима като подадена от лице с правен интерес, но разгледана по същество е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Вълко Станев Шойлеков – кандидат за кмет на кметство Дъбене, срещу решение № 163 от 22.10.2019 г. на ОИК – Карлово.

Решението на ОИК – Карлово подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив чрез ОИК – Карлово в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения