Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1519-МИ
София, 9 декември 2011 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.

На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Укази № 234, № 235, № 236, № 237, № 238 и № 239 от 24 ноември 2011 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 96 от 6 декември 2011 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г. с номера, както следва:

от № 1 до № 11 включително, от № 13 до № 16 включително, от № 16а до № 20 включително, № 20а, № 21, № 22, № 23 и № 23а, от № 24 до № 31 включително, от № 34 до № 38 включително, № 41 и № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 56, от № 58 до № 70 включително, № 75, № 76, № 81, № 82, № 87, № 88, № 91, № 93, от № 96 до № 99 включително, и № 101 и № 104.

Образците на изборните книжа са приложени към настоящото решение и представляват неразделна част от него.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения