Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1516-ПВР/МИ
София, 2 декември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Столична община, област София-град, назначена с Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-819/01.12.2011 г. от Тимур Ахмедов Халилов - пълномощник на ПП „Движение за права и свободи"за област София-град, за замяна на члена на комисията Севинч Даудова Караоглан с Айше Шерифова Мускова. Към писмото са приложени следните документи: заявление от Севинч Даудова Караогланза освобождаването й като член на ОИК - Столична община; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Айше Шерифова Мускова; пълномощно на Тимур Ахмедов Халилов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Столична община, област София-град, Севинч Даудова Караоглан, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 31 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Столична община, област София-град, Айше Шерифова Мускова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения