Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1511-НС
София, 30 септември 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от С Б -Ц – наблюдател от Институт за социална интеграция, срещу Решение № 102-НС от 25.09.2022 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-23-291/29.09.2022 г. срещу Решение № 102-НС от 25.09.2022 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, по жалба на сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу Заповед № СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г. на кмета на Столична община, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали във връзка с изборите за народни представители, насрочени на 2 октомври 2022 г.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на Решение № 102-НС от 25.09.2022 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, с което е отхвърлена жалбата на сдружението поради липса на извършени нарушения на Изборния кодекс, както и съображения да бъде отменена горепосочената заповед като незаконосъобразна, немотивирана, противоречива и ограничаваща правата за информираност на избирателите.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по административната преписка, както и с изложеното в жалбата, намира същата за недопустима като просрочена – абсолютна процесуална пречка за разглеждането й по същество.

Оспореното Решение № 102-НС от 25.09.2022 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, е обявено чрез поставяне на определеното място в сградата на 25.09.2022 г. в 17.30 ч. и на интернет страницата на комисията на 25.09.2022 г. в 18.28 ч., съответно настоящата жалба е подадена извън определения в чл. 73 от Изборния кодекс тридневен срок за оспорване на решението, тъй като жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия с вх. № 23-291 на 29.09.2022 г. в 10.46 ч., а срокът за оспорване на решението на РИК е изтекъл на 28.09.2022 г.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от С          Б         -Ц        – наблюдател от Институт за социална интеграция, срещу Решение № 102-НС от 25.09.2022 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения