Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1510-ПВР/МИ
София, 29 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Костинброд, Софийска област, назначена с Решение № 229-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-817/28.10.2011 г. от Васил Гълъбов Михайлов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Костинброд, Софийска област. Предлага се на мястото на председателя на комисията Трайко Андреев Младенов да бъде назначена Краса Димитрова Крилашка, поради назначаването на Трайко Младенов за зам.-кмет на община Костинброд. Към предложението са приложени: молба от Трайко Андреев Младенов за освобождаването му като председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Краса Димитрова Крилашка; копие от диплома за завършено висше образование; пълномощно на Васил Гълъбов Михайлов - организационен секретар на ПП „ГЕРБ" в община Костинброд.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Костинброд, Софийска област, Трайко Андреев Младенов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Костинброд, Софийска област, Краса Димитрова Крилашка, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения