Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1507-ПВР/МИ
София, 28 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Вършец, област Монтана, назначена с Решение № 246-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-816/28.11.2011 г. от Олга Кирилова Яничкова - председател на ОбС на БСП - община Вършец, и упълномощен представител на Коалиция за България за община Вършец за промени в ОИК - Вършец, област Монтана. Предлага се на мястото на Латинка Салтирова Симова - зам.-председател на ОИК - Вършец, да бъде преназначена Гергана Димитрова Ерменкова - досегашен член на комисията, а на нейно място да бъде назначен Любен Димитров Ставров. Към предложението са приложени: заявление от Латинка Салтирова Симова за освобождаването й като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Любен Димитров Ставров; пълномощно на Олга Кирилова Яничкова и заверено копие от решението за образуване на Коалиция за България.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Вършец, област Монтана, Латинка Салтирова Симова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Вършец, област Монтана, Гергана Димитрова Ерменкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Вършец, област Монтана, Любен Димитров Ставров, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения