Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1507-ПВР/МИ
София, 28 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Вършец, област Монтана, назначена с Решение № 246-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-816/28.11.2011 г. от Олга Кирилова Яничкова - председател на ОбС на БСП - община Вършец, и упълномощен представител на Коалиция за България за община Вършец за промени в ОИК - Вършец, област Монтана. Предлага се на мястото на Латинка Салтирова Симова - зам.-председател на ОИК - Вършец, да бъде преназначена Гергана Димитрова Ерменкова - досегашен член на комисията, а на нейно място да бъде назначен Любен Димитров Ставров. Към предложението са приложени: заявление от Латинка Салтирова Симова за освобождаването й като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Любен Димитров Ставров; пълномощно на Олга Кирилова Яничкова и заверено копие от решението за образуване на Коалиция за България.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Вършец, област Монтана, Латинка Салтирова Симова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Вършец, област Монтана, Гергана Димитрова Ерменкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Вършец, област Монтана, Любен Димитров Ставров, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения