Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1506-ПВР/МИ
София, 25 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Родопи, област Пловдив, назначена с Решение № 316-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-815/23.11.2011 г. от Пламен Димитров Спасов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за промени в ОИК - Родопи, област Пловдив. Предлага се на мястото на председателя на ОИК Таня Атанасова Бочукова да бъде назначен Димитър Костадинов Царев. Към предложението са приложени: заявление от Таня Атанасова Бочукова за освобождаването й като председател на ОИК, копие от трудов договор за назначаването на същата на длъжността заместник-кмет на община Родопи; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Димитър Костадинов Царев и пълномощно на името на Пламен Димитров Спасов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Родопи, област Пловдив, Таня Атанасова Бочукова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Родопи, област Пловдив, Димитър Костадинов Царев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения