Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1503-ПВР/МИ
София, 23 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в Столична община, област София-град, назначена с Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-812/18.11.2011 г. от Андрей Иванов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - София, за замяна в ОИК в Столична община, област София-град, на члена Райна Иванова Борисова с Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън. Към предложението са приложени следните документи: заявление от Райна Иванова Борисова за освобождаването й като член на ОИК в Столична община; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в Столична община, област София-град, Райна Иванова Борисова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 18 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в Столична община, област София-град, Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения