Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1489-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Йорданов Белалов, кандидат за общински съветник срещу решение № 827-МИ от 17.10.2019 г. на ОИК – Столична

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-22-287/1 от 21.10.2019 г. от Николай Йорданов Белалов, кандидат за общински съветник срещу решение № 827-МИ от 17.10.2019 г. на ОИК – Столична.

С оспорваното решение ОИК – Столична не е установила извършване на нарушение на правилата за предизборна агитация по отношение на агитационни материали на Местна коалиция ГЕРБ/СДС.

Жалбоподателят твърди, че е подал сигнал до ОИК – Столична, че около метроспирка Надежда има разлепени плакати на ПП ГЕРБ и ПП „АТАКА“, като разположението им не съответства на разрешените от кмета места за политическа агитация. Твърди, че плакатите са разположени от външната страна на стълбите за метростанцията и от външната страна на витрините на мебелен магазин и ресторант.

Подалият жалбата моли да се отмени оспорeното решение като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяването на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване, а по същество е основателна по следните съображения:

Съгласно чл. 183, ал. 3 ИК агитационните материали се поставят на определени от кмета места. Със Заповед № СОА19-РД09-1292 от 17.09.2019 г. на кмета на Столична община е указано, че агитационни материали на сгради, огради и витрини се поставят с разрешение на собственика или управителя на имота, като на витрините поставянето да бъде от вътрешната им страна.

При обсъждането и приемането на оспореното решение, ОИК – Столична е изискала декларация от управителя на дружеството-собственик на мебелния магазин и на сградата-ресторант за даване на съгласие за поставяне на агитационни материали. Самото поставяне на агитационни материали от външната страна на витрините не е нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК, а указанието на кмета относно поставянето на агитационни материали от вътрешната страна на витрините е незаконосъобразно.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от Николай Йорданов Белалов, кандидат за общински съветник срещу решение № 827-МИ от 17.10.2019 г. на ОИК – Столична.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Столична.

Решението на ОИК – Столична подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град чрез ОИК – Столична в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения