Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1487-ПВР/МИ
София, 10 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Котел, област Сливен, назначена с Решение № 325-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-809/09.11.2011 г. от Коста Димитров Каранашев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - община Котел, област Сливен, за промени в ОИК - Котел, област Сливен. Предлага се на мястото на Георги Пенев Георгиев - член на комисията, да бъде назначен Ангел Хиндов Огнянов. Към предложението са приложени: молба от Георги Пенев Георгиев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, заверено копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Ангел Хиндов Огнянов; пълномощно на Десислава Жекова Танева и пълномощно на Коста Димитров Каранашев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Котел, област Сливен, Георги Пенев Георгиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Котел, област Сливен, Ангел Хиндов Огнянов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2587-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от адв. Л М Г срещу решение № 124 от 25.09.2023 г. на ОИК – Петрич

  • № 2586-МИ / 03.10.2023

    относно: жалби от К И С – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 54-МИ и решение № 55-МИ от 27.09.2023 г., и от В И С – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, срещу решение № 53-МИ и решение № 54-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Тополовград, област Хасково

  • № 2585-МИ / 03.10.2023

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“, уникален № на поръчката № 04312-2023-0008, системен № на поръчката F424794

  • всички решения