Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1487-ПВР/МИ
София, 10 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Котел, област Сливен, назначена с Решение № 325-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-809/09.11.2011 г. от Коста Димитров Каранашев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - община Котел, област Сливен, за промени в ОИК - Котел, област Сливен. Предлага се на мястото на Георги Пенев Георгиев - член на комисията, да бъде назначен Ангел Хиндов Огнянов. Към предложението са приложени: молба от Георги Пенев Георгиев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, заверено копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Ангел Хиндов Огнянов; пълномощно на Десислава Жекова Танева и пълномощно на Коста Димитров Каранашев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Котел, област Сливен, Георги Пенев Георгиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Котел, област Сливен, Ангел Хиндов Огнянов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения