Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1484-МИ
София, 8 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба против решение № 126-ПВР/МИ от 31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Златоград

Постъпила е жалба с вх. № 2706 от 03.11.2011 г. на ЦИК от Григор Николов Джангалов, представляващ местна коалиция „Заедно за община Златоград", срещу решение № 126-ПВР/МИ от 31.10.2011 г. на ОИК - Златоград. С обжалваното решение ОИК - Златоград, е решила да се отворят торбите от СИК № 211100014 за извършване на преброяване на бюлетините за кмет на община и за кмет на кметство. Жалбоподателят твърди, че с обжалваното решение ОИК - Златоград, е превишила предоставените й правомощия, счита решението за неправилно и незаконосъобразно и моли за отмяната му.
Жалбата е подадена в законоустановения срок. Жалбоподателят не е приложил данни за удостоверяване на представителната му власт, но с оглед спазване на тридневния срок за произнасяне по чл. 33, ал. 3 от ИК Централната избирателна комисия приема, че е налице такава.
Обжалваното решение е издадено в производство по установяване и обявяване резултатите от гласуването за общински съветници и кметове, в което общинската избирателна комисия се произнася с окончателно решение на основание чл. 33, ал. 1, т. 21 във връзка с чл. 246, ал. 2 и чл. 247, ал. 5 от ИК. Съгласно чл. 267, ал. 1 от ИК решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 7 дни от обявяването му. Налага се извод, че обжалваното решение не е самостоятелен административен акт, а е постановено в процеса на подготовката на издаването на друг административен акт, чиято законосъобразност подлежи на съдебен контрол. В случай че считат решението на Общинската избирателна комисия - Златоград, за незаконосъобразно, заинтересуваните лица, посочени в чл. 267, ал. 1 от ИК, могат да защитят правата си пред съответния административен съд, който ще разгледа и прецени законосъобразността на обжалваното решение. Следователно не е налице подлежащ на административен контрол за законосъобразност от горестоящия административен орган акт, поради което жалбата се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане, а настоящото производство да се прекрати.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Григор Николов Джангалов, представляващ местна коалиция „Заедно за община Златоград", срещу решение № 126-ПВР/МИ от 31.10.2011 г. на ОИК - Златоград.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения