Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1483-НС
София, 27 септември 2022 г.

ОТНОСНО: определяне на Изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.“, обявена с Решение № 1398-НС от 07.09.2022 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), системен № F272211 от 07.09.2022 г., уникален номер на поръчката № 04312-2022-0006, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 07.09.2022 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, ал. 1 ЗОП и чл. 65, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 18, ал. 1 и чл. 57, ал. 1, т. 33, вр. с § 3 ДР от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение № 1398-НС от 07.09.2022 г. на ЦИК, Заповед № 29-АД/08.09.2022 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в протоколи от проведените преговори и Доклад от 26.09.2022 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 27.09.2022 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

Процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП и чл. 65, ал. 1 ППЗОП, поради наличие на изключителни права. Централната избирателна на основание чл. 57, ал. 1, т. 33 ИК, определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, не по-късно от 55 дни преди изборния ден и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД. Законодателят е определил с разпоредбата на  чл. 57, ал. 1, т. 33 ИК изпълнението да се възложи на „Информационно обслужване“ АД, което е основание за провеждане на обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП и чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП.

Със Заповед № 29-АД от 08.09.2022 г. на председателя на ЦИК е назначена комисия, която да проведе преговори с „Информационно обслужване“ АД.

С поканения участник са проведени преговори, обективирани в Протокол № 1 от 09.09.2022 г. и Протокол № 2 от 12.09.2022 г. от проведените преговори. Във връзка с проведените преговори от участника са получени писма с вх. № НС-00-217/15.09.2022 г. и с вх. № НС-00-264/23.09.2022 г. Получените писма са разгледани на заседания на комисията, за което са съставени Протокол № 3 от 20.09.2022 г. и Протокол № 4 от 26.09.2022 г. Комисията е изготвила консолидиран проект на договор, който отразява предложенията на двете страни. Документите от работата на комисията и предложения проект на договор са внесени в ЦИК с доклад за резултатите от работата на комисията от 26.09.2022 г. В хода на преговорите е установено съответствие на предложенията на участника с поставените от Възложителя условия по предмета на поръчката; установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката; установено е че за поканения участник „Информационно обслужване“ АД са изпълнени условията на чл. 109 ЗОП.

Предвид горизложеното, Централната избирателна комисия, в качеството си на Възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И:

 

I.    ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП и чл. 65, ал. 1 ППЗОП, с уникален номер на поръчката в РОП 04312-2022-0006, „Информационно обслужване” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1504, ул. „Панайот Волов” № 2, с ЕИК 831641791.

II.  ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП с предмет: „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.“, на участника „Информационно обслужване” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1504, ул. „Панайот Волов” № 2, с ЕИК 831641791.

III.  УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за Изпълнител участник „Информационно обслужване“ АД, ЕИК 831641791, договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП, настоящото решение, протокола и доклада за резултатите от работата на комисията да се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1868-НС / 31.03.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 1867-НС / 31.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1866-НС / 31.03.2023

  относно: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

 • всички решения