Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1483-МИ
София, 19 май 2015 г.

ОТНОСНО: определяне на населените места, в които се произвеждат избори за кметове на кметства, създадени по силата на закона

По силата на § 17, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс (ИК) населените места, които към деня на обнародването на указа на президента на републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове. От разпоредбата на § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК следва, че населените места, които имат население над 100 души, придобиват статут на кметство по силата на закона (ex lege).

С § 16 от ПЗР на ИК е изменена разпоредбата на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ като условие за създаване на кметство е наличието на население над 100 души в съответното населено място.

Съгласно чл. 7 от ЗАТУРБ общината се състои от едно или повече съседни населени места, като територията на общината е територията на включените в нея населени места. Аналогична е и разпоредбата на чл. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), която също определя територията на общината като територията на включените в нея населени места. По силата на чл. 3, ал. 2 от ЗАТУРБ населено място е исторически и функционално обособена територия, определена с наличието на постоянно живеещо население, строителни граници или землищни и строителни граници и необходимата социално-инженерна инфраструктура.

В българското законодателство легално определение за население се съдържа в разпоредбата на чл. 13 от ЗМСМА, по силата на която населението на общината се състои от всички граждани, които имат постоянен адрес на територията на общината, т.е. на територията на населените места включени в територията на общината.

От изложеното по-горе следва, че при определянето на постоянно живеещо население за целите на административно-териториалното устройство на страната законодателят е имал предвид населението с постоянен адрес на територията на съответното населено място. Това разбиране последователно е пренесено и в разпоредбата на чл. 93 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), както и във възприетия в изборното законодателство принцип за обвързване на понятието „живял" с адресната регистрация на лицата, които имат избирателни права.

По силата на чл. 93 от ЗГР вписването в регистъра на населението се извършва по постоянния адрес на лицето. По постоянен адрес се осъществява кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление. Постоянният адрес служи за упражняване или ползване от страна на лицето на права или услуги в случаите, определени със закон или друг нормативен акт, в това число и изготвянето на избирателните списъци, определяне границите на избирателните секции и други права, уредени в Изборния кодекс.

Населението на съответното населено място включва всички лица с постоянен адрес на територията на това населеното място, включително и ненавършилите пълнолетие, поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, § 1 от ДР на Изборния кодекс, § 16 и § 17, ал. 1 от ПЗР на Изборния кодекс, чл. 16, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 7 от Закона за административно териториалното устройство на Република България  и чл. 10 във връзка с чл. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. Населените места, които към деня на обнародването на указа на президента на Републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове имат население над 100 души с постоянен адрес, придобиват статут на кметство по силата на § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК.

2. В кметствата с население над 100 души, създадени по силата на § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК, се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове. Кметовете и кметските наместници в новообразуваните кметства по силата на § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК изпълняват правомощията си до полагането на клетва от новоизбрания кмет на кметство.

3. Територията на кметството, включително и на новосъздадените кметства по § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК, представлява един едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство.

4. Под „население" се разбира броят на всички жители, вписани по постоянен адрес в регистъра на населението при ГД „ГРАО" в МРРБ към датата на обнародването на указа на президента на Републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове, включително и ненавършилите пълнолетие, поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

5. След публикуване на указа на президента на републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове кметът на съответната община незабавно оповестява публично и на общодостъпно място по подходящ начин кметствата по т. 1.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1541-МИ/

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения