Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1479-НС
София, 26 септември 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Гроздан Георгиев Грозев в качеството му на кандидат за народен представител от партия „Движение за права и свободи“ в 31-ви МИР – Ямболски, срещу решение № 66-НС от 23.09.2022 г. на РИК – Ямбол

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с наш вх. № НС-10-44 от 25.09.2022 г. от Гроздан Георгиев Грозев – кандидат за народен представител от партия „Движение за права и свободи“, против решение № 66-НС от 23.09.2022 г. на РИК – Ямбол. С решение № 66-НС от 23.09.2022 г. РИК – Ямбол, е установила нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 1 и ал. 2 ИК, изразяващо се в раздаване на агитационни материали (автомобилен комплект за първа помощ (аптечка) и визитки), върху които не се съдържа законово изискуемото се от чл. 183, ал. 1 и 2 ИК съдържание, а именно: задължително отбелязване от чие име се издава и информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, извършено на 12.09.2022 г. от Гроздан Георгиев Грозев.

След като се запозна с административната преписка по издаване на оспорваното решение № 66 от 23.09.2022 г. на РИК – Ямбол, постъпила в ЦИК по електронната поща от РИК – Ямбол, с вх. № НС-15-245/26.09.2022 г., установи следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна, предвид което се явява процесуално допустима.

Оспорваното решение на РИК – Ямбол, е постановено, след като ЦИК се е произнесла със свое Решение № 1447-НС от 21.09.2022 г. по жалба от Никола Ангелов Димитров – кандидат за народен представител от партия „Възраждане“ в 31-ви МИР – Ямболски, срещу решение № 55-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Ямбол. Решение № 55-НС от 16.09.2022 г. е прието в хипотезата на отхвърляне по чл. 70, ал. 4 ИК, с което РИК – Ямбол, е разгледала проект на решение да уважи жалба с вх. № 1 от 15.09.2022 г., подадена от Николай Ангелов Димитров в РИК – Ямбол, в качеството му на кандидат за народен представител от партия „Възраждане“ в 31-ви МИР – Ямболски, против Гроздан Георгиев Гроздев – кандидат за народен представител от партия „ДПС“ в същия МИР.

Централната избирателна комисия е отменила решение № 55-НС на РИК – Ямбол, като е върнала административната преписка на РИК – Ямбол, за произнасяне съобразно указанията, обективирани в мотивите на Решение № 1447-НС, а именно: установяване на фактическа обстановка, място, време и обстоятелства, при които е извършено нарушението, описание на деянието, съставляващо нарушение в контекста на § 1, т. 17 от ДР на ИК и чл. 181 и чл. 183 ИК, както и от кого е извършено нарушението.

Видно от приложеното препис-извлечение от протокол № 16 от 23.09.2022 г. на РИК – Ямбол, за да постанови оспорваното решение, РИК – Ямбол, е установила, че депозираната жалба е безспорно установена, след като е отворила фейсбук страница на ДПС. Съгласно § 1, т. 15 от ДР на ИК не са медийни услуги социалните мрежи, като фейсбук, с оглед на което избирателните комисии нямат правомощия да контролират социални мрежи. Като съобрази тази разпоредба, ЦИК счита, че разглеждането на социалните мрежи не може да бъде прието за проверка, която да обоснове диспозитива на оспорваното решение на РИК. Не се установява РИК – Ямбол, да е извършвала други служебни проверки въз основа на писмени доказателства или други, годни да обосноват факти, доказващи по безспорен начин липсата или наличие на събитие, действие и пр., установяващи фактическа обстановка, място, време и обстоятелства, при които е извършено нарушението, в какво се състои нарушението и кой го е извършил, кое е деянието, което представлява нарушение, налице ли е агитационен материал по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК, каквито са били указанията, дадени от ЦИК на РИК – Ямбол, с Решение № 1447-НС от 21.09.2022 г. Не може да бъде прието, че е налице агитационен материал по смисъла на Изборния кодекс, предвид липсата на доказателства за това. В подкрепа на изложеното следва да се отбележи, че още с първоначалната жалба от Никола Ангелов Димитров, която инициира настоящото производство, не са представени доказателства за наличие на агитационен материал. От административната преписка се установява, че към първоначалната жалба като приложение са описани само снимки, които не обосновават извод, че е налице агитационен материал по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК. Такива доказателства не се извличат и от приложения към жалбата от Никола Ангелов Димитров до ЦИК диск, описан като диск с видео, публикувано от ЕРА ТВ на страницата на ДПС – Елхово във фейсбук, препратен от РИК – Ямбол в ЦИК, за който при постановяване на Решение № 1447-НС от 21.09.2022 г. Комисията е установила, че е без запис.

Въпреки че оспорваното решение е прието, след като ЦИК е дала ясни задължителни указания, които е трябвало да бъдат съобразени от РИК – Ямбол, при постановяване на решение № 66-НС от 23.09.2022 г., видно от оспорваното решение същите не са били изпълнени. Оспорваното решение обективира формален подход на РИК – Ямбол, при приемането му, като същото е със съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, което обосновава неговата отмяна.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 66-НС/23.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Ямбол, като незаконосъобразно.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Ямбол, за произнасяне съобразно мотивите на това решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения