Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1469-МИ
София, 21 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Десислава Николаева Марковска – временно изпълняващ длъжността кмет на община Борован, срещу решение № 75-МИ от 16.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Борован

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-22-453 от 18.10.2019 г. от Десислава Николаева Марковска – временно изпълняващ длъжността кмет на община Борован, срещу решение № 75-МИ от 16.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Борован.

Жалбоподателят Десислава Николаева Марковска оспорва решение № 75-МИ от 16.10.2019 г. на ОИК – Борован в частта, с която комисията е уважила жалбата на П. Т. Ц. в т. 3 от посоченото решение и с оглед правомощията на ОИК – Борован е взела решение председателят да състави АУАН на временно изпълняващ длъжността кмет на община Борован за извършено нарушение на чл. 182, ал. 3 и чл. 168, ал. 3 ИК, като на лицето евентуално да бъде наложена глоба съгласно чл. 495 ИК, и е указала на жалбоподателя Ц. да сезира Районна прокуратура – Бяла Слатина.

Жалбоподателят твърди, че взетото решение в посочената част е незаконосъобразно, неправилно и необосновано, като същото е постановено при неизяснена фактическа обстановка и допуснати съществени процесуални нарушения. Счита, че не са събрани всички допустими доказателства, на базата на които комисията да излезе с краен акт по същество на жалбата в тази й част, поради което моли за неговата отмяна.

Преписката по жалбата е комплектувана от ОИК – Борован и получена в ЦИК с вх. № МИ-15-1033/21.10.2019 г. С решение № 75-МИ от 16.10.2019 г. ОИК – Борован уважава жалбата на П. Т. Ц. в т. 3 от същото решение и с оглед правомощията на ОИК – Борован, председателят следва да състави АУАН на временно изпълняващ длъжността кмет на община Борован за извършено нарушение на чл. 182, ал. 3 и чл. 168, ал. 3 ИК като на лицето евентуално следва да бъде наложена глоба съгласно чл. 495 ИК. Следва да се окаже на жалбоподателя да сезира Районна прокуратура – Бяла Слатина. Възлага на председателя на ОИК – Борован да състави на временно изпълняващ длъжността кмет на община Борован АУАН за извършено административно нарушение, посочено по-горе.

Съгласно чл. 496, ал. 2 ИК самото съставяне на акта за установяване на нарушение е предоставено на председателя на ОИК съобразно компетентността му по т. 2 от същата разпоредба. Правните основания на оспореното решение на ОИК – Борован, както и характерът и съдържанието на диспозитива определят решението като начало на процедурата по установяване на нарушение за налагане на административно наказание. Съгласно чл. 498 ИК установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Предвид препращането към специалния ред за установяване на нарушения и налагане на административни наказания контролът във връзка с установяване на нарушения по реда на част трета от Изборния кодекс, респективно налагане на наказания, следва да бъде осъществен по реда на Закона за административните нарушения и наказания след евентуално издаване на наказателно постановление.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия счита, че жалбата на Десислава Николаева Марковска – временно изпълняващ длъжността кмет на община Борован, срещу решение № 75-МИ от 16.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Борован, е недопустима, като предявена против акт, който не подлежи на самостоятелно обжалване. Като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а преписката върната на ОИК – Борован.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Десислава Николаева Марковска – временно изпълняващ длъжността кмет на община Борован, срещу решение № 75-МИ от 16.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Борован, като недопустима.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Борован.

Решението на ОИК – Борован подлежи на обжалване пред Административен съд – Враца чрез ОИК – Борован в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 27.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

  • № 1164-МИ / 27.05.2022

    относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1163-МИ / 27.05.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

  • всички решения