Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1466-МИ
София, 21 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Александра Константинова Берданкова в качеството на упълномощен представител на представляващия КП „БСП за България”, срещу решение № 86-МИ/14.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-11-80/18.10.2019 г. от Александра Константинова Берданкова в качеството на упълномощен представител на представляващия КП „БСП за България”, срещу решение № 86-МИ/14.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Стамболийски, област Пловдив.

С оспореното решение ОИК – Стамболийски е оставила без разглеждане жалбата, подадена от Александра Константинова Берданкова в качеството на упълномощен представител на представляващия Коалиция от партии „БСП за България”, в частта относно извършване на проверка на кмета на община Стамболийски поради липса на правомощия, а в останалата част е постановила да не се съставя акт за установяване на нарушение (АУАН) по чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК).

В жалбата са изложени съображения, че с влязло в сила решение № 74-МИ/03.10.2019 г., ОИК – Стамболийски е приела за основателна жалбата на Александра Константинова Берданкова и е възложила на кмета на община Стамболийски да премахне описания в решението агитационен материал, а именно : монтиран билборд върху магазин за хранителни стоки, собственост на ЕТ „Нито –Тодор Гьошев” - с. Ново село, който наред с кандидата за кмет на Община Стамболийски от ПП „ГЕРБ“ и кандидата за кмет на селото от същата партия се вижда националния флаг на Република България. Твърди се, че описаният агитационен материал не е бил премахнат от кмета на община Стамболийски, поради което Александра Константинова Берданкова е подала нова жалба до ОИК – Стамболийски, по повод на която е постановено оспореното решение на същата комисия. В жалбата са наведени доводи, че при нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК производството следва да бъде проведено по реда на чл. 496, ал. 1 ИК, където са регламентирани редът, компетентността и правомощията за реализиране на административно-наказателната отговорност. Разпоредбата на чл. 498 ИК изрично предвижда установяването на нарушенията, съставянето на актовете и издаването и обжалването на наказателните постановления да се извършват по реда на Закона за идминистративните нарушения и наказания (ЗАНН). В подкрепа на твърденията си се позовава на Решение № 1405-МИ/15.10.2019 г.

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 86-МИ/14.10.2019 г. на ОИК – Стамболийски като незаконосъобразно.

Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК – Стамболийски и изпратена на ЦИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с наведените в жалбата доводи и доказателствата, приложени към административната преписка, намира, че жалбата е недопустима, тъй като подадена от лице, за което не е налице правен интерес от оспорването, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а преписката - върната на ОИК – Стамболийски.  

На свое заседание, състояло се на 03.10.2019 г., като т. 4 от дневния ред, ОИК – Стамболийски е разгледала постъпилата жалба с вх. № 03-8/02.10.2019г. от Александра Берданкова в качеството й на упълномощен представител на представляващия Коалиция от партии „БСП за България” и е постановила решение № 74-МИ/03.10.2019 г., с което на практика е поставено началото на административно-наказателно производство по чл. 496, ал. 1 ИК, тъй като комисията е приела, че жалбата е основателна, т.е. приела е, че в конкретния случай е осъществено твърдяното от жалбоподателя нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, изразяващо се в това, че върху магазин за хранителни стоки, собственост на ЕТ „Нито – Тодор Гьошев” - с.Ново село, е монтиран билборд, в който наред с кандидата за кмет на Община Стамболийски от ПП „ГЕРБ“ и кандидата за кмет на селото от същата партия се вижда националния флаг на Република България. При това положение и на основание чл. 186, ал. 1 ИК, законосъобразтно ОИК - Стамболийски е възложила на кмета на община Стамболийски да премахне описания в решението агитационен материал. Следва да се има предвид, че тези обстоятелства не се оспорват от жалбоподателя.

С оглед гореизложеното ЦИК счита, че по направените искания, обективирани в подадената от Александра Берданкова до ОИК – Стамболийски жалба с вх. № 11-8/11.10.2019г., ОИК – Стамболийски вече се е произнесла с решение № 74-МИ/03.10.2019 г., като ги е уважила изцяло, същото решение не е било обжалвано и е влязло в сила. Поради това, за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорването на решение № 86-МИ/14.10.2019 г. на ОИК – Стамболийски.

При обсъждане в зала постъпиха още две предложения за решения по жалбата. По първото предложение – да бъде отменено оспореното решение и преписката върната на ОИК – Стамболийски със задължителни указания, не бе постигнато необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като „ЗА“ предложението гласуваха 9 членове, а „ПРОТИВ“ 8 членове. По второто предложение – жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна в едната й част, в другата да бъде оставена без разглеждане и да бъдат дадени задължителни указания на ОИК – Стамболийски, отново не бе постигнато необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като „ЗА“ гласуваха 11 членове, а „ПРОТИВ“ 6 членове. При проведеното гласуване на основното предложение също не бе постигнато необходимото мнозинство от две трети, като „ЗА“ гласуваха 11 членове, а „ПРОТИВ“ 6 членове.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Стамболийски.

Решението на ОИК – Стамболийски подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив чрез ОИК – Стамболийски в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения