Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1463-НС
София, 23 септември 2022 г.

ОТНОСНО: временна замяна на заместник-председател на РИК – Добрич, област Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № НС-11-52/21.09.2022 г. от Йорданка Яникова Костадинова – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната“, за временно заместване на Десислава Стефанова Ангелова – заместник-председател на РИК – Добрич, като на нейно място бъде назначена Ваня Колева Петрова.

Към предложението са приложени: заявление от Десислава Стефанова Ангелова за временното й освобождаване като заместник-председател на РИК – Добрич,  за периода от 26.09.2022 г. до 01.10.2022 г. включително; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Ваня Колева Петрова и пълномощно в полза на Йорданка Яникова Костадинова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на РИК – Добрич, област Добрич, Ваня Колева Петрова, ЕГН …, за временно заместване на Десислава Стефанова Ангелова, ЕГН …, считано от 26.09.2022 г. до 01.10.2022 г. включително.

На назначения заместник-председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения