Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1459-МИ
София, 19 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-1) от 17.10.2019 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, подписано от представляващия Тодор Христов Гунчев, чрез пълномощника Валери Любенов Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 1283-МИ от 03.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от представляващия Тодор Христов Гунчев, в полза на 100 (сто) лица – представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 100 (сто) бр.

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев в полза на Валери Любенов Димитров.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 100 лица.

На 18.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 86 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, а за 14 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 86 (четиринадесет) упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Зоя Георгиева Черногорска

2.

Екатерина Людмилова Черногорска

3.

Павлинка Иванова Иванова

4.

Галина Николова Витанова

5.

Пламен Ценов Янев

6.

Нели Кръстева Найденова

7.

Минка Иванова Генова

8.

Светла Иванова Стойкова

9.

Николай Цветанов Пелов

10.

Галина Симеонова Илиева

11.

Габриела Димитрова Милева

12.

Йорданка Ненкова Борисова

13.

Галина Симеонова Иванова

14.

Цветелина Ангелова Кръстева

15.

Силвия Миткова Николова

16.

Иванка Стефанова Ангелова

17.

Веселина Христова Ганчева

18.

Полина Иванова Генова

19.

Иван Генов Нинов

20.

Полина Въткова Тончовска

21.

Иванка Петкова Антова

22.

Юлия Христова Харизанова

23.

Янка Иванова Михайлова

24.

Мая Стефанова Филипова

25.

Грозданка Христова Трифонова

26.

Аска Светославова Младенова

27.

Таня Благоева Стефанова

28.

Румен Валентинов Цанков

29.

Мария Славчева Иванова

30.

Цветана Йорданова Йорданова

31.

Илияна Николова Тодорова

32.

Лидия Найденова Лазарова

33.

Лиляна Илиева Георгиева

34.

Силия Иванова Иванова

35.

Мирослав Янчев Цветков

36.

Евтимия Тодорова Владимирова

37.

Катя Златева Кръстева

38.

Валентина Игнатова Чанталийска

39.

Цветана Петрова Гергова

40.

Чавдар Павлов Пащрапански

41.

Маргарита Борисова Цакова

42.

Перса Гоцова Петрова

43.

Христина Николова Пащрапанска

44.

Мариела Василева Димитрова

45.

Иволин Калинов Маринов

46.

Стивън Гергинов Маринов

47.

Мая Евгениева Методиева

48.

Румяна Цекова Илиева

49.

Бисерка Емилова Найденова

50.

Маргарита Ценова Бориславова

51.

Емилия Георгиева Миленкова

52.

Иванка Николова Ценова

53.

Петя Иволинова Маринова

54.

Кристиян Николаев Кръстев

55.

Митко Тодоров Резашки

56.

Йорданка Георгиева Риджалска

57.

Албена Чавдарова Петрова

58.

Татяна Евтимова Борисова

59.

Петя Маринова Младенова

60.

Ефродинка Ангелова Димитрова

61.

Светослав Иванов Георгиев

62.

Паолина Божинова Митрофанова

63.

Иван Котов Иванов

64.

Янка Иванова Панова

65.

Вероника Емилова Ценова

66.

Илонка Ангелова Петрова

67.

Милена Константинова Рашева

68.

Таня Панталеева Константинова

69.

Валентин Момчилов Рашев

70.

Цветана Николова Иванова

71.

Поля Иванова Ценкова

72.

Ваня Кольова Илиева

73.

Светлин Цветков Киров

74.

Юлия Вескова Цветкова

75.

Людмила Борисова Коцева

76.

Любмила Донкова Любенова

77.

Боряна Иванова Петрова

78.

Даниела Георгиева Костадинова

79.

Нина Стефанова Димитрова

80.

Биляна Ангелова Найденова

81.

Наташка Георгиева Живкова

82.

Лидия Сашова Иванова

83.

Магда Иванова Пецинска

84.

Георги Димитров Живков

85.

Пламен Георгиев Николов

86.

Кирил Петров Кирков

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения