Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1458-МИ
София, 19 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 7 (7-2) от 19.10.2019 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение на ЦИК № 1339-МИ от 08.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев – председател на УС, в полза на Надежда Богомилова Гологанова; 

- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев – председател на УС, в полза на 256 (двеста петдесет и шест) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 256 (двеста петдесет и шест) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 256 лица.

На 19.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 224 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 32 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 224 (двеста двадесет и четири) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.                   

Георги Костадинов Балтаджиев

2.                   

Стефка Костадинова Балтаджиева

3.                   

Веска Трендафилова Георгиева

4.

Магдалена Димитрова Пелтекова

5.                   

Росица Георгиева Николова

6.                   

Румяна Росенова Ципарова

7.                   

Надка Спасова Табакова

8.                   

Йорданка Костадинова Паскова

9.                   

Снежана Костадинова Димитрова

10.              

Димитрия Тодорова Чакова

11.              

Христо Кирилов Парасков

12.              

Димитър Неделчев Христов

13.              

Василка Костадинова Копривленска

14.              

Николай Кирилов Шопов

15.              

Иванка Мирчева Великова

16.              

Елина Маринова Тюмбелекчиева

17.              

Костадин Иванов Панчелиев

18.              

Мария Димитрова Канатова

19.              

Иванка Костадинова Тагарева

20.              

Здравка Сашева Ламбрева

21.              

Донка Иванова Дженкова

22.              

Недка Ангелова Параскова

23.              

Георги Иванов Георгиев

24.              

Никола Димитров Дългошиев

25.              

Димитър Стоянов Сариев

26.              

Калинка Асенова Самарджиева

27.              

Ани Събева Лешкова

28.              

Георги Стефанов Тошев

29.              

Костадин Славчев Тошев

30.              

Румяна  Борисова Витанова

31.              

Стоян Иванов Марков

32.              

Виолета Атанасова Сургова

33.              

Благовеста Владимирова Грозданова

34.              

Ани Симеонова Стоева-Цветкова

35.              

Радка Тодорова Стоева

36.              

Мара Димова Димитрова

37.              

Иван Георгиев Ракаджиев

38.              

Мария Костадинова Караманолева

39.              

Делчо Добрев Йорданов

40.              

Елена Христева Стоянова

41.              

Атанаска Костадинова Николова

42.              

Велина Тоскова Янева

43.              

Мария Христозова Христозова

44.              

Пенка Тоскова Велева

45.              

Божидара Николаева Иванова

46.              

Ангел Иванов Иванов

47.              

Диана Петкова Проданова

48.              

Таня Велева Асенова

49.              

Боян Занков Михайлов

50.              

Наташа Петрова Балева

51.              

Атанас Добрев Хубенов

52.              

Женя Ангелова Карамитова

53.              

Дима Петрова Генова

54.              

Елена Стайкова Цветкова

55.              

Желязко Петров Политов

56.              

Милан Христов Йорданов

57.              

Йордан Димитров Гърков

58.              

Иван Янков Георгиев

59.              

Елка Жекова Кильозова

60.              

Марийка Манолова Атанасова

61.              

Иван Запрянов Петков

62.              

Иван Георгиев Чурчулиев

63.              

Румен Стефанов Илиев

64.              

Иван Ангелов Гешев

65.              

Николина Петкова Манахилова

66.              

Янка Димитрова Ангелова

67.              

Георги Стефанов Георгиев

68.              

Галя Янкова Грозева

69.              

Петко Спасов Проданов

70.              

Костадин Янков Костадинов

71.              

Янко Василев Янков

72.              

Михаил Бисеров Ангелов

73.              

Тихомир Георгиев Георгиев

74.              

Байрям Хасанов Велиев

75.              

Тодор Йорданов Кръстев

76.              

Елица Тодорова Атанасова

77.              

Васка Стойчева Самуилова

78.              

Йорданка Станкова Кънева

79.              

Ваня Желязкова Желева

80.              

Красимира Радева Атанасова

81.              

Наталия Павлова Иванова

82.              

Тодор Иванов Георгиев

83.              

Венилина Маркова Димитрова

84.              

Луко Данаилов Ублеков

85.              

Мария Маринова Манева

86.              

Пенка Стоянова Иванова

87.              

Веселин Душков Илиев

88.              

Кирил Костадинов Шакаданов

89.              

Йорданка Георгиева Иванова

90.              

Татяна Жечкова Михайлова

91.              

Ангел Валериев Кирпиев

92.              

Йордан Николаев Муховски

93.              

Йорданка Божилова Стойчева

94.              

Сийка Димитрова Кацарова

95.              

Кирил Василев Малечков

96.              

Митра Тодорова Чолева

97.              

Цвета Събева Савова

98.              

Нина Василева Ламбрева

99.              

Митко Димитров Раков

100.          

Стефан Трайков Петров

101.          

Минка Христева Ангелова

102.          

Ембие Исмаилова Иванчева

103.          

Недялка Кирилова Запрянова

104.          

Мая Иванова Рангелова

105.          

Запрян Нанков Николов

106.          

Светлана Георгиева Ровелова

107.          

Стефанка Йорданова Стефанова

108.          

Стефка Михайлова Светлева

109.          

Иван Стоянов Атанасов

110.          

Пенка Минчева Баракова

111.          

Тодор Атанасов Колев

112.          

Павел Венков Павлов

113.          

Георги Димитров Петров

114.          

Надя Ангелова Иванова

115.          

Тодорка Христева Атанасова

116.          

Васил Насков Ставрев

117.          

Владимир Атанасов Бончев

118.          

Елена Костадинова Христозова

119.          

Андрей Росенов Маджуров

120.          

Георги Василев Колев

121.          

Даниела Тодорова Михайлова

122.          

Борис Георгиев Радославов

123.          

Иван Христозов Панев

124.          

Иван Тодоров Димитров

125.          

Асен Илиев Асенов

126.          

Емил Димитров Заяков

127.          

Тодорка Стойчева Димитрова

128.          

Петя Христова Василева

129.          

Васил Николов Лянгов

130.          

Виктор Ангелов Сарандев

131.          

Александър Славчев Димитров

132.          

Митко Кузманов Карагьозов

133.          

Ангел Димитров Талев

134.          

Антоанета Георгиева Гивезина

135.          

Атанас Запрянов Крушев

136.          

Атанас Тодоров Бръмбаров

137.          

Атанас Стоянов Янакиев

138.          

Васил Тодоров Шпиртов

139.          

Васко Спасов Кузмов

140.          

Венцислав Бисеров Гьондров

141.          

Габриела Димитрова Шумкова

142.          

Георги Иванов Кузманов

143.          

Георги Петров Григоров

144.          

Данаил Иванов Данаилов

145.          

Даниела Димитрова Дамянова

146.          

Звездалина Атанасова Димитрова

147.          

Иван Димитров Ръжев

148.          

Иван Драгомиров Илиев

149.          

Иванка Василева Динкова

150.          

Йорданка Димитрова Букова

151.          

Катюша Хубенова Бачкова

152.          

Любка Георгиева Григорова

153.          

Марияна Ангелова Вакрилова

154.          

Миглена Атанасова Златева

155.          

Милка Ангелова Джуджева

156.          

Невена Йорданова Златкова

157.          

Николай Живков Моллов

158.          

Пенка Атанасова Стойчева

159.          

Петрана Бойчева Клинчева

160.          

Петър Василев Кузманов

161.          

Радка Бойчева Колешева

162.          

Райна Петрова Тодорова

163.          

Рангел Стефанов Матев

164.          

Румяна Тодорова Пейковска

165.          

Соня Михайлова Иванова

166.          

Стойчо Атанасов Петров

167.          

Стою Илиев Джуджев

168.          

Стоян Георгиев Крислов

169.          

Тодор Атанасов Бимбалов

170.          

Трифон Василев Пешев

171.          

Христо Костадинов Игнев

172.          

Цвета Янкова Гарджева

173.          

Цветана Здравкова Тонова

174.          

Цветана Стефанова Спасова

175.          

Петър Йосифов Човалски

176.          

Невена Георгиева Човалска

177.          

Иванка Христева Христозова

178.          

Георги Димитров Воденичаров

179.          

Иван Атанасов Григоров

180.          

Мария Костадинова Маджарова

181.          

Йордан Василев Христев

182.          

Петър Тодоров Пейчев

183.          

Стойка Иванова Чавдарова

184.          

Милка Спасова Лазарова

185.          

Дора Костадинова Георгиева

186.          

Мария Маринова Костадинова

187.          

Йорданка Иванова Генчина

188.          

Златка Андреева Костадинова

189.          

Илко Борисов Кирков

190.          

Йордан Георгиев Костадинов

191.          

Георги Йорданов Костадинов

192.          

Александър Ваклинов Атанасов

193.          

Анна Стефанова Атанасова

194.          

Георги Благоев Попов

195.          

Мария Атанасова Йорданова

196.          

Златка Канева Ковачева

197.          

Фанка Асенова Райчева

198.          

Събка Апостолова Иванова

199.          

Иван Руменов Димов

200.          

Мохамедали Иванов Димов

201.          

Джемали Байрямов Байрямов

202.          

Алекси Айдънов Рамаданов

203.          

Джавет Тефик Назиф

204.          

Илия Ангелов Щерев

205.          

Ариф Кадир Рамиз

206.          

Донка Любчева Здравчева

207.          

Петя Цветанова Здравчева

208.          

Дафина Тодорова Гурдева

209.          

Сашо Ненчев Радичев

210.          

Юлия Ангелова Кичукова

211.          

Ивилина Николова Вълканова

212.          

Екатерина Славчева Стоилова

213.          

Соня Димитрова Кълвачева

214.          

Руси Михов Русев

215.          

Васил Тодоров Василев

216.          

Стефан Йорданов Георгиев

217.          

Мустафа Мехмедов Кушев

218.          

Али Салиев Мутев

219.          

Гюлхан Джавидов Джамбазов

220.          

Митко Филипов Георгиев

221.          

Иван Видолов Аладжов

222.          

Петя Стойкова Александрова

223.          

Рашо Христов Тарльовски

224.          

Цеко Ангелов Цеков

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения