Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 145-ЕП
София, 11 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С Решение № 5385 от 10.04.2019 г. на Върховния административен съд, постановено по адм.д. № 3863/2019 г. по описа на ВАС, Четвърто отделение, е отменено Решение № 54-ЕП от 4 април 2019 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на Районна избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Преписката е върната за ново разглеждане от Централната избирателна комисия за назначаване на РИК в Шестнадесети район – Пловдив, при спазване на указанията на съда при тълкуване и прилагане на разпоредбата на чл. 60, ал. 11 ИК.

В мотивите на решението Върховният административен съд е приел, че решението на Централната избирателна комисия е незаконосъобразно, тъй като не е спазен чл. 60, ал. 11 ИК относно назначаването на член на РИК по предложението на коалиция „Реформаторски блок“, която не е участвала в консултациите.

На следващо място решението на ЦИК е отменено поради липса на мотиви, което не дава възможност на съда да провери законността на решението. При изпълнение на дадените задължителни указания от Върховния административен съд и постановяване на настоящото решение Централната избирателна комисия приема за установено следното:

Независимо от липсата на участие на представител на коалиция „Реформаторски блок“ на проведените на 28 март 2019 г. консултации при областния управител на област Пловдив предложението за назначаване в РИК в Шестнадесети район – Пловдив, на представител на коалицията е постъпило в срока за провеждане на консултациите, а именно 31 март 2019 г. съгласно Решение № 8-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК, с оглед на което липсва пречка в състава на РИК да бъде назначено предложеното от коалицията лице, а именно Тодор Манолов Димов. Видно от преписката, такова предложение от коалиция „Реформаторски блок“ за назначаване в РИК в Шестнадесети район – Пловдив, на лицето Тодор Манолов Димов, е постъпило в срока за провеждане на консултациите на 31 март 2019 г. Липсва предложение на коалиция „БСП за България“ за допълнителен член извън предложените от тях и назначени членове на РИК в Шестнадесети район – Пловдив. Като се отчете правото на коалиция „Реформаторски блок“ да има един член в РИК извън броя на членовете по чл. 60, ал. 4 ИК Централната избирателна комисия приема, че следва да се уважи предложението на коалицията. В противен случай районната избирателна комисия ще бъде четен брой членове – 18, което е недопустимо съгласно Изборния кодекс.

Предвид изложените съображения и при съобразяване с указанията в отменителното решение на ВАС Централната избирателна комисия следва да приеме ново решение, като вземе предвид предложеното лице от коалиция „Реформаторски блок“ за член на РИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив, в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илиан Руменов Иванов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Василева Стоянкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Атанас Димитров Петров

СЕКРЕТАР:

Радина Бойчева Петрова

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Христова Атанасова

 

Тодор Димитров Тодоров

 

Гергана Лъвова Костадинова

 

Стайко Веселинов Танев

 

Калоян Николаев Сухоруков

 

Куман Рангелов Златански

 

Цеца Пенчева Бресковска

 

Божидар Славчев Манев

 

Манка Васкова Бабаджанова

 

Ангелина Николова Божилова

 

Сюрия Юсуф Дене

 

Соня Василева Кавърджиева

 

Венцислава Севдалинова Карталова

 

Кристиан Димитров Гьошев

 

Тодор Манолов Димов

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения