Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1447-НС
София, 21 септември 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Никола Ангелов Димитров – кандидат за народен представител от ПП „Възраждане“ в 31-ви МИР – Ямболски, срещу решение № 55-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Ямбол

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-39 от 20.09.2022 г. е постъпила жалба от Никола Ангелов Димитров – кандидат за народен представител от ПП „Възраждане“ в 31-ви МИР – Ямболски, срещу решение № 55-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Ямбол, която жалба е изпратена от РИК – Ямбол в оригинал, ведно с приложени компакт диск (празен-липсва запис), оспореното решение № 55-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Ямбол, Протокол от заседание на РИК № 14 от 16.09.2022 г., жалба вх. № 1/15.09.2022 г. в РИК – Ямбол, с приложени към нея снимки като доказателства.

Жалбоподателят твърди, че с оспореното решение № 55-НС от 16.09.2022 г. РИК – Ямбол, е отхвърлила жалбата му, с която той е сезирал РИК – Ямбол, за извършено нарушение по чл. 183, ал. 1 и ал. 2 ИК.

Оспореното решение № 55-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Ямбол, е прието в хипотезата на отхвърляне по чл. 70, ал. 4 от ИК по проект на решение, с което се уважава жалба вх. №1/15.09.2022 г., подадена от Никола Ангелов Димитров в РИК – Ямбол.

Видно от всички приложени към жалбата материали по преписката, оспореното решение не е решение по същество за отхвърляне на жалбата, а решение, постановено при условията на чл. 70, ал. 4 ИК – непостигнато мнозинство за приемане на предложения проект за решение по същество. В тази връзка от съществено значение е предложеният за гласуване от РИК проект на решение, а именно установената в него фактическа обстановка, определяне на приложимите правни норми към разглеждания случай, мотивите за взимане на съответното решение.

В настоящия случай в предложения проект на решение за установяване на нарушение, който не е събрал необходимото мнозинство, е видно, че липсват обосновани със законовите норми мотиви относно установяване на конкретните нарушения. Макар и посочена легалната дефиниция за „предизборна агитация“ по §1, т. 17 от ДР на ИК, същата не е взета предвид в нейната цялост при мотивиране на предложението дали разглежданите материали (аптечка и визитка) представляват предизборна агитация, след като върху тях липсва обозначен призив за гласуване за определена политическа сила. В допълнение, следва да се отбележи, че в §1, т. 17 от ДР на ИК последно изречение е определено какво не представлява агитация по смисъла на Изборния кодекс.

От друга страна, решение на районната избирателна комисия, с което се установява извършване на нарушение на Изборния кодекс, следва да съдържа в диспозитива си всички елементи на установяване на нарушението – фактическа обстановка, място, време и обстоятелства, при които е извършено нарушението, в какво се състои нарушението, както и кой е извършил нарушението.

След разглеждане на всички материали, приложени по преписката на оспореното решение № 55-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Ямбол, Централната избирателна комисия установи, че проектът на решение, по който е постановено оспореното решение, не съдържа всички изискуеми реквизити, посочени по-горе, които да позволяват на членовете на РИК да вземат информирано и законосъобразно решение по депозираната жалба – не е посочена конкретната фактическата обстановка на извършване на нарушение (място, време, обстоятелства при извършване на нарушението), кое е деянието, съставляващо нарушение, като се вземе предвид пълните текстове на разпоредбите на §1, т. 17 от ДР на ИК, чл. 181 и чл. 183 ИК, от кого е извършено нарушението.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 55-НС/16.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Ямбол, прието при условията на чл. 70, ал. 4 ИК.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Ямбол, за произнасяне съобразно мотивите на това решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения