Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1424-НС
София, 15 септември 2022 г.

ОТНОСНО: опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и тяхното съхраняване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 284, чл. 285, чл. 287, чл. 288 и чл. 296, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ, БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

І.І. Опаковане на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали, в СИК, в които се гласува само с хартиени бюлетини и в ПСИК:

А. Пликове с изборни книжа извън чувала (торбата) и тяхното съдържание.

1. Плик с надпис „Плик № 1-НС – Списъци на СИК № ........“.

В този плик секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии  поставят :

1.1.избирателния списък (приложения № 9-НС, № 10-НС за ПСИК, № 11-НС за специализирани институции, № 12-НС за места за изтърпяване наказание и за задържане или № 13-НС за плавателни съдове под българско знаме);

1.2. декларациите (Приложение № 23-НС) и удостоверенията, приложени към избирателния списък (приложения № 15-НС, № 24-НС и № 26-НС);

1.3. списъка на заличените лица (Приложение № 16-НС);

1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 66-НС).

2. Плик с надпис „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……“.

В този плик СИК/ПСИК  поставят:

2.1. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването (Приложение № 81-НС-х);

2.2. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (приложения № 72-НС, № 73-НС за ПСИК или № 76-НС за СИК на плавателен съд под българско знаме);

2.3. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 78-НС);

2.4. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.5. особеното мнение на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

2.6. ксерокопие на черновата на протокола на СИК/ПСИК.

Пликове № 1 и № 2 се подписват и подпечатват с печата на СИК/ПСИК от членовете на СИК/ПСИК преди поставянето в тях на книжата, след което се запечатват. Върху пликовете се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата).

3. В чувала (торбата) СИК/ПСИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

3.1. пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“;

3.2. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;

3.3. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи;

3.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“;

3.5. черновата на протокола на СИК/ПСИК;

3.6. бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

3.7. пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;

3.8. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

3.9. протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 77-НС);

3.10. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (приложения № 68-НС, № 70-НС за ПСИК или № 69-НС за специализирани институции);

3.11. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК/ПСИК (Приложение № 80-НС);

3.12. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

3.13. други протоколи на СИК, извън поставените в плик № 2-НС;

3.14. неизползвани образци на декларации;

3.15. печатът на СИК/ПСИК.

4. Изборните книжа по т. 3 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК/ПСИК и се подписва от членовете на комисията.

5. Пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № ……“, както и другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, не се поставят в чувала (торбата), а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

6. Чувалът (торбата) с книжата се завързва. Около възела на чувала (торбата) се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху чувала (торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.“, и пълният 9-цифрен номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).

І.ІІ. Опаковане на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали, в СИК, в които се гласува със специализирани устройства за машинно гласуване:

А. Пликове с изборни книжа извън чувала (торбата) и тяхното съдържание.

7. Плик с надпис „Плик № 1-НС - Списъци на СИК № ........“.

В този плик секционните избирателни комисии поставят :

7.1.избирателния списък (Приложениe № 9-НС);

7.2. декларациите (Приложение № 23-НС) и удостоверенията, приложени към избирателния списък (приложения № 15-НС, № 24-НС и № 26-НС);

7.3. списъка на заличените лица (Приложение № 16-НС);

7.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 66-НС).

8. Плик с надпис „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……“.

В този плик СИК поставят:

8.1. попълнените и подписани протоколи на СИК с резултатите от гласуването (Приложение № 82-НС-м, съответно Приложение № 83-НС-хм, Приложение № 84-НС-кр), както и Приложение 9-НС към методическите указания;

8.2. екземпляра от финалния протокол от машинното гласуване;

8.3. двете флаш памети, всяка поставена в отделен запечатан, прозрачен плик с надпис съответно „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ИП“ и „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ЦИК;

8.4. запечатания/те прозрачен/и плик/ове с петте смарт карти;

8.5. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 72-НС);

8.6. протокола за предаване на формуляр на протокол (Приложение № 82-НС-м), както и Приложение 9-НС към методическите указания и приемане на формуляр на протокол (Приложение № 83-НС-хм, Приложение № 84-НС-кр), ако е съставен такъв;

8.7. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 78-НС);

8.8. протоколите за предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване;

8.9. протокола с решението на СИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

8.10. особеното мнение на член на СИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

8.11. ксерокопие на черновите на протоколите на СИК.

9. Плик с надпис „Плик № 3-НС – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“

В този плик СИК поставят контролните разписки. В избирателни секции с две машини за гласуване контролните разписки се поставят в два плика, като върху всеки плик се изписва идентификационния номер на машината за гласуване.

Пликове № 1, № 2 и № 3 се подписват и подпечатват с печата на СИК от членовете на СИК преди поставянето в тях на книжата, след което се запечатват. Върху пликовете се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата).

10. В чувала (торбата) СИК поставя опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

10.1. пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“;

10.2. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

10.3. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи“, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

10.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

10.5. пакет/и с надпис „Начален протокол, разписка за текущо състояние, системна разписка и ПИН-код“;

10.6. черновата/ите на протокола на СИК;

10.7. бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

10.8. пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

10.9. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините, ако е гласувано с хартиени бюлетини;

10.10. протокола за маркиране на печата на СИК (Приложение № 77-НС);

10.11. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложение № 68-НС);

10.12. списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК (Приложение № 80-НС);

10.13. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

10.14. други протоколи на СИК, извън поставените в Плик № 2-НС;

10.15. неизползвани образци на декларации;

10.16. печатът на СИК.

11. Изборните книжа по т. 10 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

12. Пакетът с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № …….“, както и другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, не се поставят в чувала (торбата), а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

13. Чувалът (торбата) с книжата се завързва. Около възела на чувала (торбата) се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху чувала (торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.“, и пълният 9-цифрен номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).

14. Раздели ІІ, ІІІ и ІV се прилагат за секциите по подраздели І.І и І.ІІ.

ІІ. ПРЕДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С КНИЖАТА И ЧУВАЛА (ТОРБАТА) ОТ СИК/ПСИК НА РИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

А. Предаване на протоколите с резултатите от гласуването и другите книжа от СИК на РИК.

15. Председателят, зам.-председателят и секретарят, а при отсъствие на някой от тях член на СИК, предложени от различни партии и коалиции, предават на РИК „Плик № 1-НС – Списъци на СИК № …”, „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК № …“ и „Плик № 3-НС – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“ заедно с изборните книжа в тях.

16. Районната избирателна комисия проверява целостта и съдържанието на пликовете, след което:

16.1. Проверява наличието на всички изборни книжа в пликовете;

16.2. За СИК с машинно гласуване изважда от „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК № .....“ двата запечатани плика с двете флаш памети и запечатания плик с петте смарт карти, които остават в РИК за предаване на ЦИК;

16.3. За СИК с машинно гласуване, в които е извършено преброяване на контролните разписки по реда на раздел V от Методическите указания, приети с Решение № 1425-НС от 15.09.2022 г. на ЦИК, изважда от „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК № ……“ Приложение 9-НС към методическите указания, което се предава в Изчислителния пункт към РИК за сканиране, след което остава в РИК за предаване на ЦИК;

16.4. Сверява фабричните номера на протоколите на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването с номерата, вписани в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 72-НС или № 73-НС за ПСИК), или в протокола (Приложение № 78-НС) за предаване на сгрешен формуляр  и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв при сгрешен протокол);

16.5. Проверява протоколите на СИК и ги предава заедно с едната флаш памет от машинното гласуване, предназначена за ИП в Изчислителния пункт към РИК, за прехвърляне на данните от гласуването. Протоколите от секциите, в които е гласувано само с хартиени бюлетини, след проверка се предават за въвеждане на данните в тях. Протоколите се предават, без да се разпластяват.

16.6. Когато РИК установи очевидни фактически грешки в секционния протокол, го връща на представителите на СИК за отстраняването им.

16.7. При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа в пликовете, членовете на СИК/ПСИК и РИК съвместно установяват причините и случаят се описва в протокол – Приложение № 1 към решението. Протоколът се подписва от членовете на СИК/ПСИК по т. 15  и от поне трима членове на РИК и се поставя в съответния плик.

17.1. Секционните протоколи се предават на РИК НЕРАЗПЛАСТЕНИ. Протоколите на СИК/ПСИК се разпластяват от РИК след прехвърляне/въвеждане на данните в ИП към РИК и потвърждаването им чрез подписана разписка. Представителите на СИК проследяват прехвърлянето/въвеждането на данните от протоколите в ИП на РИК.

17.2. В ИП на РИК данните от машинното гласуване се прехвърлят от флаш паметта, предназначена за ИП.

В случай, че флаш паметта от машината за гласуване по т. 16.5 не може да бъде разчетена, тримата членове на СИК заедно с РИК извършват преброяване на контролните разписки в Плик № 3-НС и попълват протокол (Приложение № 84-НС-кр), които получават на място от РИК.

18. При приемане на секционния протокол РИК издава разписка, която съдържа числовите данни от протокола. Разписката се подписва от представители на РИК, СИК и ИП.

19. Първият и вторият екземпляр от всеки протокол, предназначени за РИК и ЦИК, остава в РИК, а третият индигиран екземпляр, предназначен за общинската администрация, се поставя в „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № …….“.

20.1. Районната избирателна комисия връща на представителите на СИК „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК № ….“ и „Плик № 3-НС – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“, за предаване заедно с торбата (чувала) на комисията по чл. 287, ал. 7 ИК. Пликовете не се запечатват.

20.2. В РИК остават:

- „Плик № 1-НС – Списъци на СИК № ....“, за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ за проверка;

- първия (бял) екземпляр на протокола на СИК, двете флаш памети и петте смарт карти, за предаване на ЦИК, като запечатаните флаш памети с надпис „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ЦИК“ и флаш паметите, предназначени за ИП се опаковат поотделно;

- втория индигиран екземпляр на протокола на СИК, предназначен за РИК.

21. Когато РИК установи, че фабричният номер на представен протокол не съответства на получения от СИК протокол, както и когато установи съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от тримата приносители на протокола, в РИК се събира цялата СИК и заедно с РИК извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички останали секционни избирателни комисии.

Б. Предаване на чувала (торбата) и останалите книжа и материали от СИК на общинската администрация.

22. Членовете на СИК по т. 15 предават на общинската администрация, на комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината:

- запечатан чувал (торба) с бюлетините и другите изборни книжа и материали;

- „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……..“;

- „Плик № 3-НС – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“.

23. При приемане от всяка СИК/ПСИК на чувала (торбата)  и  пликовете с изборните книжа комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК проверява:

23.1. целостта на чувала (торбата)  с изборните книжа.

Чувал (торба) с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. повреди) се поставя, без да се отваря в нов чувал (торба), осигурен  от общинската администрация. Новият чувал (торба)  се завързва и надписва от членовете на СИК по начина, указан в т. 6, и случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя в Плик № 2-НС.

23.2. съдържанието на  Плик № 2-НС и Плик № 3-НС за наличието на книжата в тях, след което пликовете се запечатват с тиксо и се подпечатват и подписват от членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК. При установена липса на изборни книжа случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя в Плик № 2-НС  преди запечатването му.

24. За предаването на чувала (торбата), Плик № 2-НС и Плик № 3-НС членовете на СИК/ПСИК  и  комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК съставят протокол по образец Приложение № 79-НС от изборните книжа. Протоколът се подписва от присъстващите членове на СИК/ПСИК по т. 15 и от всички членове на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК и се поставя в  Плик № 2-НС преди запечатването му.

25. СИК/ПСИК предават изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

ІІІ. СЪХРАНЯВАНЕ НА ЧУВАЛИТЕ (ТОРБИТЕ) И ДРУГИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ

26. Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с екземплярите от протоколите на СИК/ПСИК, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват в помещение/я, в сграда на общинската/районната администрация.

Помещението/та се определя/т със заповед на кмета на общината/района не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден. Копие от заповедта се изпраща на съответната РИК.

Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ разделното съхранение на изборните книжа и материали. Когато в помещението се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, новите книжа и материали за всеки вид избор се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването, объркването по друг начин или изгубването на изборните книжа и материали.

27. След приемане от всички СИК/ПСИК на чувалите (торбите) с изборните книжа, Пликове № 2-НС и Пликове № 3-НС, комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК получава от представителите на общинската администрация по т. 5 и т. 12 пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № …….“. Комисията поставя чувалите (торбите), пликове № 2-НС, пликове № 3-НС и пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № …….“ в определеното помещение за съхранение на книжата и материалите. След това помещението се заключва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата по Решение № 1980-НС от 3 февруари 2021 г. на ЦИК и подписана от всички членове на комисията. След запечатване на помещението комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК предава с протокол печата и ключа за помещението на кмета на общината/района и приключва работата си.

28. Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с изборните книжа и материали се съхраняват до следващите избори за народни представители.

29. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината/района по реда на решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

След всяко отваряне на помещението то отново задължително се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от длъжностните лица и подпечатана с печата по Решение № 1980-НС от 3 февруари 2021 г.  на ЦИК, който се съхранява от кмета на общината/района след приключване работата на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК.

30. За всяко отваряне на помещението и развързване на чували (торби) или разпечатване на пликове, съхранявани в него, както и по други причини, се съставя протокол, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете (дали хартиените ленти на чувалите (торбите) са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат съответно прибират в чувалите (торбите)/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица и се вписва качеството, в което присъстват.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

31. В 3-дневен срок от приключване на гласуването РИК предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 и  по т. 7  с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите), за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на РИК.

32. След извършване на проверката по т. 31, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината/района, по опис с протокол пликовете по т. 1 и по т. 7 с изборните книжа в тях, за поставяне в помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители.

Определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него пликовете по т. 1 и по т. 7 с книжата в тях, след което запечатват помещението и съставят протокол по реда на т. 27.

За разпечатването на помещението с цел прибиране на избирателните списъци и другите книжа не е необходимо решение на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

33. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите и пликовете с изборните книжа в състоянието, в което те са поставени в помещението.

34. Ключът за помещението, в което се съхраняват изборните книжа и печатът на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, се съхраняват от кмета на общината/района.

ІV. ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ РИК НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И СЪХРАНЯВАНЕТО Й

35. При приключване на работата си РИК предава за съхранение в съответната областна администрация създадената в РИК документация от произведените избори (решения, протоколи от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от протоколите на СИК, входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други регистри, печати на РИК и др.). За предаването се съставя архивен опис, в който се описват броят и видът на предадените документи, и се съставя протокол. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и член на РИК от различни партии и коалиции и от комисия от длъжностни лица, определени със заповед на областния управител.

36. Документацията на РИК се съхранява в запечатана каса в сградата на областната администрация до следващите избори за народни представители.

Решението да се изпрати на областните управители и на кметовете на общини/райони за предоставяне на всяка СИК/ПСИК  и на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК, заедно с приложенията към него.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1436-НС/

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения