Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 142-ЕП
София, 11 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Евгения Златева Банева като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Евгения Златева Банева като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г., в състав:1. Илияна Петкова Добрева, 2. Свилена Златева Генчева, 3. Пламен Петков Едрев, 4. Зорница Ангелова Илиева и 5. Бистра Георгиева Петкова. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 7 на 10.04.2014 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Протокол от 9 април 2014 г., съдържащ решение за създаване на Инициативен комитет, решение за определяне на Зорница Ангелова Илиева за представляващ инициативния комитет за издигане кандидатурата на Евгения Златева Банева за кандидат за член на Европейския парламент от Република България и за откриване на банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет за обслужване на предизборната кампания.

2. Нотариално заверени образци от подписите на петте членове на инициативния комитет.

3. Декларация по образец - Приложение № 60 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 350, ал. 1 от ИК - 5 броя.

4. Декларация по образец - Приложение № 61 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК - 5 броя.

5. Платежно нареждане (вносна бележка) рег. № 101VB-0000001294 от 10.04.2014 г. от Тексим банк, офис „Ив. Вазов" за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс в размер на 100 лева по сметка в БНБ.

6. Искане за откриване на банкова (платежна) сметка на Зорница Ангелова Илиева.

7. Рамков договор за откриване на разплащателна сметка № 27222 от 10 април 2014 г., сключен между Техсимбанк АД и Зорница Ангелова Илиева.

8. Декларация от Зорница Ангелова Илиева в качеството й на титуляр на разплащателната сметка при „Тексим банк" АД в уверение на това, че новооткритата сметка ще обслужва само предизборната кампания на издигнатия като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България - Евгения Златева Банева.

9. Имената и длъжността на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания - Зорница Ангелова Илиева и Пламен Петков Едрев.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б" и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 38-ЕП от 01.04.2014 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети  за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5 и чл. 153 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Инициативен комитет в състав:

1. Илияна Петкова Добрева, ЕГН ...

2. Свилена Златева Генчева, ЕГН ...

3. Пламен Петков Едрев, ЕГН ...

4. Зорница Ангелова Илиева, ЕГН ...

5. Бистра Георгиева Петкова, ЕГН ...

за издигане на Евгения Златева Банева, ЕГН ..., като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения