Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1418-МИ
София, 27 януари 2015 г.

ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от общинска избирателна комисия в община Сърница при произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик на 15 март 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 46 във връзка с чл. 86 и чл. 87, ал. 1, т. 12, 13, 14, 18 и 23, чл. 122, ал. 1, чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 633-МИ от 15.07.2014 г., Решение № 290-МИ от 4 май 2014 г., Решение № 1409-МИ от 20 януари 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница на 15 март 2015 г. общинската избирателна комисия води публични регистри и публикува списък на упълномощените представители, както следва:

1.1. публични регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;

1.2. публичен регистър на кандидатските листи за общински съветници и публичен регистър на кандидатските листи на кандидатите за кмет;

1.3. публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи;

1.4. публичен регистър на жалбите, сигналите и решенията по тях;

1.5. списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за публикуване.

2. Регистрите и списъкът се публикуват на интернет страницата на комисията.

3. Подлежащите на вписване обстоятелства са както следва:

3.1. Публичните регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети се водят във формата и съдържанието съобразно Приложение № 1 към настоящото решение.

Общинската избирателна комисия води отделни публични регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети. Вписванията се извършват незабавно след обявяване на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет.

3.2. Публичните регистри на кандидатските листи се водят съобразно Приложение № 55-МИ от изборните книжа, приети с Решение № 633-МИ от 15.07.2014 г. на ЦИК.

Общинската избирателна комисия води отделни публични регистри на кандидатските листи за общински съветници и на кандидатските листи на кандидатите за кмет на общината. Вписванията се извършват незабавно след обявяване на решението за регистрация или отказ за регистрация на кандидатската листа.

3.3. Публичният регистър на застъпниците се води съобразно Приложение № 66-МИ от изборните книжа, приети с Решение № 633-МИ от 15.07.2014 г. на ЦИК и т. 13 от Решение № 290-МИ от 4 май 2014 г. на ЦИК.

Вписванията се извършват незабавно от ОИК след обявяване на решението за регистрация на застъпници и заместващи застъпници, включително и в случаите при произвеждане на втори тур за избор на кмет.

3.4. Публичният регистър на жалбите и сигналите се води съобразно указанията, утвърдени с Решение № 1409-МИ от 20 януари 2015 г. на ЦИК.

Подлежащите на вписване обстоятелства се отразяват незабавно след постъпване на жалбата или сигнала, както и след взетите по тях решения.

3.5. Списъкът на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за публикуване се съставя във формата и съдържанието съобразно Приложение № 2 към настоящото решение и Решение № 290-МИ от 4 май 2014 г. на ЦИК.

Вписванията се извършват незабавно след приемане от ОИК на първи или последващ списък на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, както и в случаите при произвеждане на втори тур за избор на кмет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения